Evidencia tržieb cez registračnú pokladnicu

27. Marec 2015

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov musí byť od 01.04.2015 každá tržba za laboratórne vyšetrenie prijatá od pacienta evidovaná cez registračnú pokladnicu.

Evidencia tržieb cez registračnú pokladnicu

Informačný list