LBC vyšetrované novou metódou BD SurePath

14. Apríl 2016

Od 1. apríla prechádzame na vyšetrenie LBC metódou BD SurePath, ktorá nahrádza predošlú metódu ThinPrep. Táto zmena si vyžiadala aj zmenu odberového materiálu.

Alpha medical doposiaľ vyšetrovala LBC metódou ThinPrep. Vďaka nákupu kompletne novej technológie túto metódu od 1. apríla opúšťame a prechádzame na metódu BD SurePath. Táto zmena si vyžiadala aj zmenu odberového materiálu, ktorý vám bude poskytovaný za rovnakých podmienok ako doposiaľ.

Výhodou je skorší a vyšší záchyt rakoviny krčka maternice

Metóda BD SurePath na základe realizovaných štúdií v Holandsku jednoznačne preukázala, že pomáha skoršiemu a vyššiemu záchytu rakoviny krčka maternice než konvenčná cytológia či LBC založená na ThinPrep technológii. Má taktiež štatisticky významný nárast detekcie prekanceróznych lézií krčka maternice všetkých stupňov – v porovnaní s konvenčnou cytológiou, ako aj s metódou ThinPrep. Kumulatívna incidencia karcinómu krčka maternice je 1, 3, 4 a 5 rokov po negatívnom základnom nátere BD SurePath významne nižšia než po konvenčnej cytológii, a to aj v porovnaní s ThinPrep.

Dôležitým prínosom je skutočnosť, že u pacientok s negatívnym cytologickým nálezom sa dá touto technológiou získať aj biologicky cenný materiál na stanovenie prítomnosti vírusu HPV. Následne je tak umožnený manažment pacientky, ktorý prináša skorý záchyt prípadných zmien do prekanceróznych stavov.

Alpha medical je prvá a zatiaľ jediná spoločnosť na Slovensku, ktoré realizuje LBC touto technológiou, a to pri zachovaní rozsahu výsledkov poskytnutých z odberu a pôvodnej ceny.

V prípade záujmu o vyšetrenie metódou LBC dávame laickej verejnosti do pozornosti tento článok.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom informačnom liste a v pokynoch na odber do vialiek SurePath.

Informačný list
Informačný leták
Pokyny na odber vzoriek pomocou Rovers Cervex-Brush

Klinické štúdie a porovnania

BD SurePath Liquid-based Pap Test
BD SurePath Liquid-based Pap Test (Dutch data)
BD SurePath Collection Vial
Comparing conventional cytology, ThinPrep and SurePath
Comparing SurePath, ThinPrep, and conventional cytology as primary test method