Nová štruktúru identifikačných hlavičiek na žiadankách

28. November 2016

V súvislosti so zavedením platieb prostredníctvom DRG, ako aj s ohľadom na požiadavku Úradu verejného zdravotníctva meníme štruktúru identifikačných hlavičiek na našich žiadankách.

Zmeny v súvislosti s DRG

Vzhľadom na zmenenú štruktúru vykazovaných dávok v zmysle Metodického usmernenia č. 5/1/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, vydaného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k 7. 11. 2016 a platného od 1. 1. 2017, sme do hlavičiek doplnili nasledujúce polia:

  • Dátum vystavenia žiadanky/výmenného lístka – uvedie sa dátum vystavenia žiadanky/výmenného lístka, na základe ktorého bola poskytnutá zdravotná starostlivosť,
  • ID hospitalizačného prípadu sa vyplní, ak ide o pacienta hospitalizovaného v ústavnom zariadení, kto-rý je zaradený do systému vykazovania ZS podľa DRG,
  • Kód pridruženej diagnózy sa vyplní, ak je na žiadanke uvedených viac diagnóz (pozn.: na žiadankách AM uvádzajte vždy minimálne hlavnú a prípadne vedľajšie diagnózy zľava doprava),
  • Kód PZS odporúčajúceho lekára – ak ide o delegovaný výkon, uvedie sa kód pracoviska odporúčajúce-ho lekára,
  • Kód PZS a odporúčajúceho lekára sa vypĺňa, ak ide o delegovaný výkon,
  • Kód PZS a zastupovaného lekára – vypĺňajú sa kódy PZS a lekára, ktorý je zastupovaný.

Hlásenia pozitívnych výsledkov prenosných ochorení

V súvislosti s požiadavkou Úradu verejného zdravotníctva a v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR na zabezpečenie identifikácie pacientov s pozitívnymi výsledkami prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov a povinnosťou ich nahlásenia na príslušný RÚVZ v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. sme upravili hlavičky všetkých našich žiadaniek, do ktorých sme doplnili polia na identifikáciu adresy bydliska pacienta (ulica, číslo, obec a PSČ). Lekárov preto žiadame o vypĺňanie týchto polí u tých pacientov, u ktorých nie je možné vylúčiť pozitivitu. Tým by sme predchádzali zdržaniu v procese včasného nahlásenia výsledkov na príslušný RÚVZ a vykonania epidemiologického dohľadu v ohniskách nákaz v zmysle vyššie citovaného zákona.

Distribúcia žiadaniek

Žiadanky s takto upravenými hlavičkami vám budú doručené na základe vašich objednávok na tlačivá v priebehu decembra. Upozorňujeme, že po 1. 1. 2017 musia byť dodržané všetky náležitosti a povinnosti vyplývajúce z Metodického usmernenia č. 5/1/2015, respektíve zo zákona č. 355/2007 Z. z.

Ak nám zo strany poisťovní nebudú uhradené výkony z titulu nedodržania potrebného dátového rozsahu a budú voči nám uplatňované sankcie, nie je vylúčené, že Alpha medical si tieto sankcie uplatní voči poskytovateľom, ktorí nedodržali povinnosti vyplývajúce zo zákona, respektíve z metodického usmernenia.

Preto Vám odporúčame objednať si všetky potrebné žiadanky tak, aby ste ich mali k dispozícii hneď od začiatku roka 2017, a to ideálne prostredníctvom našej webovej stránky v časti Objednávky, žiadanky. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosíme, call centrum 0850 150 000 alebo priamo našich medicínskych reprezentantov. Ďakujeme za pochopenie.
 

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom informačnom liste a v zákone.

Informačný list
Metodické usmernenie č. 5/1/2015
Zákon č. 355/2007 Z. z.