Nová Žiadanka o základné vyšetrenie

14. Máj 2013

V snahe zjednodušiť lekárom  orientáciu a odbremeniť ich od potreby sledovať aktuálny rozsah preventívnych prehliadok ako aj poskytnúť výber najčastejšie indikovaných vyšetrení v prehľadnej forme, pripravili sme pre Vás nový typ žiadanky – Žiadanka o základné vyšetrenie.

Jej prvá strana slúži výlučne na objednanie preventívnej prehliadky, pričom ich náplň z hľadiska rozsahu laboratórnych vyšetrení rešpektuje prílohu č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. (rozsah nájdete aj na web stránkach www.alphamedical.sk). Alpha medical preberá na seba zodpovednosť týkajúcu sa poskytnutia výsledkov v zmysle aktuálneho rozsahu preventívnych prehliadok, pri dodržaní podmienok odberu vzoriek.

Druhá strana obsahuje súbor najčastejšie indikovaných vyšetrení z odboru klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie a klinickej mikrobiológie.

Žiadanka je distribuovaná zatiaľ iba vybraným spolupracujúcim lekárom. Je možné si ju objednať ako bežný odberový materiál elektronicky alebo prostredníctvom písomnej žiadanky.

Vzor žiadanky
Sprievodný list k žiadanke