Nový cenník a rozšírenie palety rutinných vyšetrení

1. December 2014

Dovoľujeme si vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. decembra 2014 vstúpil do platnosti nový cenník vyšetrení, ktorý v celkovom pohľade znižuje priemernú cenu vyšetrenia. Až na niekoľko výnimiek sú dnešné ceny vyšetrení nižšie než v minulosti.

Zároveň rozširujeme paletu vyšetrení v oblasti biochémie, imunológie a mikrobiológie. Na biochemickej žiadanke pribudlo stanovenie hladín liečiv – gentamycín, vankomycín – a rozšírilo sa stanovenie špecifických postvakcinačných protilátok – anti diftériový toxoid IgG a anti Haemophilus influenzae typ b IgG. Paletu autoprotilátok sme rozšírili o skríning anti beta-2-glykoproteínu 1. Vyšetrenie bunkovej imunity sme rozšírili o regulačné T-lymfocyty. V oblasti mikrobiológie sme rozšírili paletu vyšetrení urogenitálneho traktu o kultiváciu na Streptococcus agalactiae.

Kompletné informácie nájdete v informačnom liste, ktorý si môžete prečítať v prílohe.

Distribúcia cenníka všetkým lekárom začala na prelome novembra a decembra. Je umiestnený na našom webe a zároveň ho v podobe vybraných žiadaniek doplnených o ceny nájdete aj na konci Praktickej príručky v našom časopise inVitro december/2014.

Informačný list