Právne zmeny v spoločnostiach patriacich do Alpha medical

10. Január 2014

V záujme skvalitňovania a zároveň zefektívňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti pokračujeme v procese internej reštrukturalizácie. Výsledkom je postupná integrácia nových členov Alpha medical do jej materských štruktúr, ako sa to práve udialo v súvislosti so zmenou názvu BB BIOCYT a zlúčením SZ Laboratories.  

Spoločnosť BB BIOCYT zmenila meno na Patológia

Dňom 24. 12. 2013 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti BB BIOCYT diagnostické centrum s.r.o. na obchodné meno Patológia, s.r.o. Zápisom zmeny obchodného mena v obchodnom registri nedochádza k zmene právneho subjektu a všetky doterajšie právne vzťahy spoločnosti zostávajú platné a účinné v pôvodnom rozsahu. Spoločnosť teda pod novým názvom Patológia, s.r.o. plní všetky pôvodné záväzky vrátane tých, ktoré pre ňu vyplývajú ako pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť SZ Laboratories sa zlúčila s Alpha medical

Dňom 3. 1. 2014 došlo k zániku spoločnosti SZ Laboratories, a.s. v dôsledku jej zlúčenia s obchodnou spoločnosťou Alpha medical a.s., ktorá sa stala jej právnym nástupcom. Nástupnícka spoločnosť Alpha medical a.s. ako univerzálny právny nástupca vstupuje do všetkých práv, povinností ako aj záväzkov, ktoré zostávajú platné a účinné v pôvodnom rozsahu a Alpha medical a.s. pokračuje v ich plnení.