Preventívne prehliadky – Všeobecné lekárstvo

22. November 2012

V posledných týždňoch sme zaznamenali zvýšený záujem zdravotných poisťovní o dôsledné vykonávanie preventívnych prehliadok. Tento záujem zdravotných poisťovní znamená v podstate prísnejšiu kontrolu:

  1. samotnej časovej realizácie preventívnej prehliadky (dodržanie správnej frekvencie)
  2. obsahovej náplne preventívnej prehliadky (či spektrum vykonaných vyšetrení rešpektuje aktuálne povolený zoznam pre danú odbornosť)
  3. či nedochádza k duplicite vykonaných vyšetrení (napr. ak sa má v jeden rok vykonať preventívna prehliadka u viacerých odborných lekárov, tak sa nesmú duplikovať vyšetrenia spoločné ((ak sú také)) pre týchto lekárov, ale odbery v zmysle preventívnej prehliadky robí len prvý lekár v poradí a má povinnosť výsledky týchto vyšetrení poskytnúť ostatným lekárom na požiadanie)

Tieto sprísnené pravidlá pre vykazovanie preventívnych prehliadok sa týkajú všetkých lekárskych odborností, ktoré majú realizáciu preventívnych prehliadok vo svojej kompetencii, teda:

  • pediatria
  • všeobecné lekárstvo
  • gynekológia a pôrodníctvo 
  • urológia

Preventívne prehliadky – Všeobecné lekárstvo

Informačný list