Zmena metodiky vyšetrovania HPV

12. Február 2015

Radi by sme vás informovali, že od 2. februára 2015 meníme metodiku vyšetrovania HPV na konfirmačnom pracovisku Laboratória klinickej mikrobiológie v Likavke-Ružomberku, tak ako bolo avizované v našom časopise inVitro 4/2014. Pôvodnú metódu Hybrid Capture 2 sme nahradili PCR metódou na analyzátore cobas 4800. 

Charakteristika novej metódy vyšetrovania HPV:

  • identifikuje individuálne typy HPV 16 a HPV 18,
  • identifikuje skupinovo ďalších 12 vysokorizikových HPV (typy 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68),
  • identifikuje ß-globínový gén, a tak umožňuje sledovať kvalitu odobranej vzorky z hľadiska množstva buniek potrebných na analýzu, čím sa minimalizuje riziko falošne negatívnych výsledkov,
  • je plne automatizovaná na analyzátore cobas 4800,
  • v jednej sérii sa vyšetruje 22 vzoriek, čím sa skráti interval vyšetrovania v porovnaní s pôvodnou metódou Hybrid Capture 2,
  • v populácii žien starších než 21 rokov s cytologickým nálezom ASUS bola stanovená klinická senzitivita testu 92,9 % a klinická špecificita 71,0 % pre CIN ≥ 2.

Nová metóda je viazaná na vzorky odobrané do cobas PCR Cell Collection media. Z tohto dôvodu vám zasielame nové odberové nádobky na vyšetrenie vysokorizikových HPV. Rozdiel je v spôsobe odberu: odberovú kefku je potrebné vírivým pohybom dôkladne vypláchnuť v tekutom médiu a následne vyhodiť. Nenechávajte odberovú kefku v médiu.

Celý informačný list k tejto zmene nájdete ako aj aktuálne pokyny na odber materiálu na stanovenie HPV – výter z cervixu, nájdete v prílohe. 

Informačný list

Pokyny na odber materiálu na stanovenie HPV