Zmena parametrov od 10. 4. 2012

10. Apríl 2012

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 10. 4. 2012 vstupujú do platnosti nové referenčné hodnoty pre tieto vybrané parametre:

Lipáza

Kreatinín v moči

Hemoglobín
AST

Kalcium v moči

Hematokrit
ALT

Horčík v moči

Erytrocyty
GMT

Fosfor v moči

MCV
ALP

Natrium v moči

MCH
Amyláza

Kálium v moči

RDW

Celkové bielkoviny

Chloridy v moči

MPV
Albumín

Urea v moči

PDW

Kyselinová močová

Kyselina močová v moči

Retikulocyty

Androstendión

Frakčná exkrécia fosforu

Monocyty
 

Frakčná exkrécia horčíku

 
 

Frakčná exkrécia kyseliny močovej

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 14. 3. 2012 vstupujú do platnosti nové referenčné hodnoty pre tieto vybrané parametre:

  • Glukóza (sérum) – úprava pediatrických referenčných hodnôt, v jednotkách: mmol/l 
  • Glukóza (kapilárna krv) – úprava pediatrických referenčných hodnôt, v jednotkách: mmol/l

Pre obidva vyššie spomínané biologické materiály sme dodržali jednotné rozdelenie, čo sa týka vekových kategórií, a to nasledovne:

  • 0. – 3. deň života
  • 3. deň – 1. mesiac
  • 1. mesiac – 4. rok
  • 4. rok – dospelí

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 1. 3. 2012 vstupujú do platnosti nové referenčné hodnoty pre tieto vybrané parametre:

TSH, FT3, FT4: prepracované a doplnené referenčné hodnoty pre pediatrických pacientov, došlo aj k úprave referenčných hodnôt pre dospelých.

Kreatinín v sére: prehodnotené referenčné hodnoty pre všetky vekové kategórie s ohľadom na metódu stanovenia.

Glukóza: posun hornej referenčnej hodnoty opätovne na 5.59 mmol/l.

(bližšie zdôvodnenie tohto rozhodnutia nájdete tu: Zdôvodnenie)

Urea: u mužskej populácie vo veku od 15 rokov došlo k posunu hornej referenčnej hodnoty.

Bilirubín celkový: zjednotený referenčný interval pre obe pohlavia vo veku od 12 rokov.

Trombocyty: zjednotenie referenčných intervalov pre obe pohlavia, zúženie diferenciácie týchto rozpätí.

Albumín v moči, bielkoviny v moči: posun dolnej referenčnej hodnoty.