Biochémia a hematológia

Spoločnosť Alpha medical má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

Rutinné testy

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú:

 • pečeňové testy,
 • obličkové testy,
 • hormonálne testy,
 • posúdenie metabolizmu minerálov, sacharidov,
 • poruchy lipidového spektra,
 • markery zápalu a sepsy,
 • onkomarkery,
 • kostné markery,
 • stanovenie vitamínov.

Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení:

 • dýchacej sústavy,
 • kardiovaskulárnej sústavy,
 • tráviacej sústavy,
 • močovej sústavy,
 • žliaz s vnútorným vylučovaním,
 • pohlavnej sústavy.

Vysokošpecifické testy 

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysokošpecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad: 

 • diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH)) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a v II. trimesteri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, 
 • parametre poškodenia myokardu, 
 • katecholamíny a ich metabolity, 
 • testy na diagnostiku a sledovanie diabetu mellitus, 
 • vyšetrenia na diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy, 
 • vyšetrenie bunkovej imunity, 
 • imunologické testy na vyšetrenie autoimunity, 
 • testy na vyšetrenie alergií.

Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Výhodou takéhoto stanovenia je pri pozitívnych erytrocytoch okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne urýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv.

Ponuka Laboratória špeciálnych metód

Naše Laboratórium špeciálnych metód v Bratislave ponúka najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia na Slovensku, akými sú napríklad: 

 • p2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, 
 • sd-LDL cholesterol, 
 • vyšetrenie kalprotektínu v stolici, 
 • vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, 
 • stanovenie vitamínu A, E, aktívnej B12.

Naše hematologické laboratóriá vyšetrujú všetky parametre definujúce aktuálny stav hemostázy a realizujú vyšetrenia na detekciu imunohematologických ochorení a porúch.

Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré podľa požiadavky lekára vieme doplniť o

 • vyšetrenie základných parametrov hemostázy (PT-INR, APTT-R, TT-R, fibrinogén, antitrombín III a D-diméry), ktoré prináša informáciu o stave hemostázy pri krvácavých stavoch, 
 • faktory protrombínového komplexu (FII, FVII, FIX a FX), ktoré sú zdrojom informácií o funkčnej zdatnosti pečeňového parenchýmu, 
 • vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii (antitrombín III, proteín C, protein S, proC Global, FII, FV, FVIII, FIX, FXII, lupus antikoagulans), ktoré slúžia na objasnenie trombotických komplikácií v GIT-e, 
 • vyšetrenia LE buniek, antifosfolipidových protilátok a homocysteínu, ktoré je vhodné doplniť pri podozrení na systémové ochorenie,
 • MTHFR polymorfismus C677T a A1298C identifikované PCR analýzou, ktoré sú užitočné v diagnostike vrodených trombofilných stavov, 
 • testy na monitoring liečby a predávkovania liečivami (napríklad Dabigatran ako kvantitatívny test inhibície trombínu), ktoré pokrývajú špecifické potreby diagnostiky.

Ponúkame skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok (NAT), ktorého cieľom je vyhľadávanie nepravidelných prirodzených protilátok (vytvorené sú bez zjavného imunizačného podnetu) alebo nepravidelných imúnnych protilátok (vytvorené na základe imunizačného podnetu – transfúzia krvi, gravidita) proti antigénom erytrocytov. Zmyslom vyšetrenia je odhalenie prítomnosti klinicky významných protilátok spôsobujúcich hemolytickú transfúznu reakciu, výrazne skrátené prežívanie erytrocytov, hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (HCHN). Indikáciou vyšetrenia v gravidite je prevencia, respektíve diagnostika HCHN.

Priamy antiglobulínový test (PAT) je test určený na detekciu in vivo nadväzujúcich protilátok alebo zložiek komplementu na vyšetrované erytrocyty. Indikáciou vyšetrenia sú autoimunitná hemolytická anémia (AIHA), liekmi indukovaná hemolytická anémia, hemolytická choroba plodu a novorodenca (HCHN) a hemolytická transfúzna reakcia.

Ani v rámci rutinného predtransfúzneho skríningu, ani pri skríningu tehotných žien už dnes s ohľadom na vývoj poznatkov a nových metód nie je dostatočný enzýmový test (nedegekuje niektoré klinicky významné protilátky a má nízku špecificitu, zvýšenú citlivosť pre neželané protilátky) a nemal by byť použitý ako jediný test v rámci predtransfúzneho vyšetrenia.

 

Žiadanky

Klinická biochémia a hematológia (účinnosť od 1. 10. 2018)
Biochémia – prenatálny skríning – I. + II. trimester (účinnosť od 1. 10. 2018)
Glykemický profil (účinnosť od 1. 10. 2018)
Žiadanka o základné vyšetrenie (účinnosť od 1. 10. 2018)
Špeciálna hematológia (účinnosť od 1. 10. 2019)

Zoznam vyšetrení

Vyšetrenia zo žiadanky Klinická biochémia a hematológia
Prietoková cytometria v diagnostike hematlogických ochorení - prehľad vyšetrení