Články

Mykotické infekcie nechtov – daň z wellnessu?

Onychomykóza – hubové ochorenie nechtov – patri medzi najčastejšie povrchove mykózy. Ide o chronicky prebiehajúcu infekciu, ktorá bez adekvátnej liečby pretrváva roky. Postihuje 3 – 8 % svetovej populácie, najmä strednú a staršiu generáciu, v mladšej vekovej skupine hlavne športovcov. S rastúcou obľubou wellness a termálnych kúpalísk nie je výnimkou ochorenie u detí predškolského veku. Stále rastúci počet ochorení súvisí aj s pribúdajúcim počtom imunodeficitných pacientov. Onychomykóza môže výrazne znížiť kvalitu života: u 51 % pacientov spôsobuje problémy pri chôdzi, u 33 % pacientov je infekcia zdrojom bolesti a u 23 % príčinou sociálnej izolácie.

Prostatitídy

Ide o skupinu zápalových ochorení prostaty, ktoré sa dnes častejšie združujú pod pojmom prostatický syndróm. Táto skupina ochorení patrí medzi veľmi časté urologické infekcie, epidemiologické štúdie potvrdzujú porovnateľnú incidenciu s ochoreniami ako diabetes mellitus alebo ischemická choroba srdca. (1) Od konca minulého storočia sa prostatitídy rozdeľujú podľa klasifikácie National Institute of Health NIH na 4 podskupiny (Tabuľka č. 1). Z hľadiska trvania ich môžeme rozdeliť na akútne – trvajúce kratšie než 3 mesiace – a takzvanú chronickú prostatitídu (chronickú panvovú bolesť), ktorú podľa etiologického agensa možno zaradiť do dvoch podskupín. Napriek tomu, že ide o pomerne časté ochorenie s incidenciou od 5,9 – 11,2 % v populácii, diagnostika a hlavne liečba tohto ochorenia zostávajú výrazným problémom v praxi urológa. (2)

Toto predsa nie je rasizmus, to je sebaobrana…

Vážení čitatelia, v noci som čítal istý materiál, kde sa píše o tom, ako strašne utláčame Rómov, diskriminujeme ich, upierame im základné ľudské práva a podobne. Je to otrepaná pesnička, odkedy tu prepukla tá oná – demokracia, ako sa vraví. Pritom si myslím, že práve Rómovia, ale spisovne aj Cigáni, vyťažili z takzvanej revolúcie najviac. Nemali sa zle ani za socializmu, ale museli pracovať a to bol prúser. Museli mať v občianke bumažku od zamestnávateľa. Dnes pracovať nemusia, dostávajú sociálne dávky, môžu slobodne cestovať do krajín so štedrým sociálnym systémom, môžu slobodne páchať trestnú činnosť a nič, lebo hneď sa kričí – rasizmus, rasizmus. Keď ti Cigán povie, že si gadžo, to rasizmus nie je. Ale pre nich je rasizmus všetko, čo len trochu zaváňa vyžadovaním občianskej disciplíny či, nedajbože, dodržiavaním zákonov a elementárnej slušnosti.

Zavšivenie – pedikulóza

Parazitárne ochorenia tvoria neoddeliteľnú súčasť infekčného lekárstva a treba im venovať dostatočnú pozornosť. Jedným z takýchto ochorení je pedikulóza, ktorej sezóna sa pravidelne opakuje s prvým školským zvonením. Ochorenie je celosvetovo rozšírené a vyskytuje sa najmä u detí predškolského a školského veku.

Zoonózy

Zvieratá sú od nepamäti v blízkosti človeka a prinášajú mu úžitok. Robia mu spoločnosť, sú zdrojom obživy, pomáhajú pri výkone povolania… Dnes už môžeme chovať aj také zvieratká, ktoré sme kedysi poznali len z prírodopisných filmov. Podobne dnes môžeme aj kamkoľvek cestovať. Tento pohyb ľudí – či už za relaxom, turistikou, priateľmi, alebo prácou – nás dostáva do určitého rizika stretu s nejakou nákazou. V tomto článku sa budeme venovať vybraným zoonózam, ktoré sú prenosné medzi zvieraťom a človekom.

Centrálne laboratórium – JUH

Centrálne laboratórium – JUH v Nových Zámkoch má viacero špecifík. Je naším jediným centrálnym laboratóriom v rámci fakultnej nemocnice, nerobí klinickú mikrobiológiu a realizuje viacero špecifických vyšetrení pre celú sieť Alpha medical. Ročne v ňom zrealizujeme vyše 1,5 milióna biochemických vyšetrení. Pre celú sieť tu vyšetrujeme ceruloplazmín a meď v sére, ako aj elektroforézu bielkovín vrátane imunoelektroforézy a voľných reťazcov kappa a lambda.

Vírus Zika – prehľad aktuálnej situácie

Vypuknutie a šírenie infekcie spôsobenej vírusom Zika v Afrike, v juhovýchodnej Ázii, Oceánii a momentálne v Amerike je podľa WHO hodnotené ako „explozívne“. Vírus Zika a komplikácie s ním spojené sa stali medzinárodným epidemiologickým problémom mimoriadneho významu. Infekcia je šírená komármi, prebieha často bezpríznakovo, symptómy sa rozvinú len u 20 – 25 % infikovaných osôb. Infekcia je spájaná s vrodenou mikrocefáliou a s Guillainovým-Barrého syndrómom. Prenos vírusu je možný i sexuálnou cestou. Nie je známa špecifická antivírusová liečba tejto infekcie a ani preventívne očkovanie.

Vakcinovať menej, ale „explozívne“

Aj pri vakcinácii platí, že to musí niekto zaplatiť. Buď daňový poplatník cez štátnu kasu z kolónky „v záujme verejného zdravia“, alebo daňový poplatník z toho, čo zaplatil svojej zdravotnej poisťovni, prípadne daňový poplatník zo svojho, už zdaneného vreckového. A pretože vakcíny začínajú byť proti všetkému možnému aj nemožnému, je stále jasnejšie, že nie všetky budú pre všetkých. Zamysleli sa nad tým aj výskumníci z Aberdeenu a vymysleli úsporný program, ktorý by z mála zaistil maximum. Má to ale háčik.

Centrálne laboratórium – STRED

Centrálne laboratórium – STRED v Likavke je takpovediac matkou všetkých laboratórií Alpha medical. Z pôvodne lokálneho biochemického laboratória sa stalo centrálne laboratórium, ktoré dnes svojím spádom pokrýva celé stredné Slovensko. Denne sa v ňom spracuje okolo 2 400 vzoriek a realizuje takmer 11 000 testov v 4 odboroch laboratórnej diagnostiky: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia. Okrem toho disponuje aj vysoko špecializovanými pracoviskami, ktoré centralizujú vyšetrenia z oblasti mykológie, vyšetrenia elektroforézy, alergénov metódou imunoblot, realizujú konfirmačné testy, identifikujú mikrobiologický genóm a stanovujú postvakcinačné protilátky.

Potrebujú nás, potrebujeme ich. O neviditeľnom svete mikroorganizmov

Predstava, že v našom svete živých elementov existuje okrem ľudí, zvierat a rastlín ešte aj celkom komplikovaný svet mikróbov, je pomerne znepokojujúca. Tieto mikroorganizmy medzi sebou buď bojujú, navzájom sa požierajú, alebo naopak spolupracujú, uznanlivo sa rešpektujú a vzájomne zo seba profitujú, no v každom prípade sa neustále množia a rovnako neustále reagujú na meniace sa okolité prostredie, najmä pod vplyvom zásahov človeka či meniacich sa klimatických podmienok. V histórii ľudstva (epidémie, pandémie) aj individuálnych jedincov (objavy princípov fungovania mikróbov, efekt očkovania) zohrali mikroorganizmy kľúčovú úlohu vrátane zmien na molekulovej úrovni ľudských buniek, ku ktorým priamo alebo nepriamo prispeli.