Diabetes mellitus v štatistikách mikrobiológie 2017

Zo štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií za rok 2017 vyplýva, že na diabetes mellitus (DM) trpí 6,78 % populácie, teda takmer každý 15. Slovák (1). Je všeobecne známe, že infekčné ochorenia sú u diabetikov častejšie. Z toho logicky vyplýva, že v mikrobiologických laboratóriách by malo byť vyšetrenie biologického materiálu od pacientov s diagnózou diabetes mellitus bežnou záležitosťou. Je to naozaj tak? Tento fakt sme zisťovali v našej štúdii, v ktorej sme sledovali aj rôzne iné ukazovatele spojené s vyšetrovanými biologickými vzorkami od pacientov s diagnózou diabetes mellitus.

Graf č. 1: Percentuálne zastúpenie vzoriek s diagnózou diabetes mellitus v porovnaní s inými diagnózami
Náchylnosť na infekcie u diabetikov väčšinou koreluje s kompenzáciou DM, s funkčnými a štrukturálnymi orgánovými zmenami a s vekom pacienta. Tieto zmeny navodzujú zníženú obranyschopnosť organizmu diabetika a náchylnosť na infekcie. Infekcie u diabetikov majú rovnakú symptomatológiu ako u pacientov bez diabetu, ale diabetici môžu byť oveľa častejšie postihnutí závažnými, až život ohrozujúcimi komplikáciami.

Graf č. 2: Percentuálne zastúpenie podtypov diabetes mellitus vo vzorkách
Infekcie u diabetikov možno klasifikovať ako:

  • infekcie asociované s DM

– malígna externá otitída,
– emfyzematózna pyelonefritída,
– emfyzematózna cholecystitída,
– mukormykóza,

  • infekcie, ktoré sa pri DM vyskytujú častejšie

– infekcie močových ciest (pyelonefritída, papilárna nekróza a iné),
– pľúcne komplikácie diabetu,
– kvasinkové ochorenia,
– infekcie mäkkých tkanív, fascií a kostí,
– nozokomiálne infekcie – sepsy.

Graf č. 3: Percentuálne zastúpenie pozitívnych nálezov s diagnózou diabetes mellitus a iných diagnóz
Treba zdôrazniť fakt, že infekcie sú najčastejším vyvolávajúcim faktorom keto­acidotickej/hyperosmolárnej kómy. A naopak, diabetici sú počas kómy častejšie ohrození infekčnými komplikáciami (2).
V našej štúdii sme sa zamerali na mikrobiologické vyšetrenia biologických vzoriek (ďalej len vzorky) od pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Vychádzali sme z databázy vzoriek klinickej mikrobiológie Alpha medical, s. r. o. za rok 2017. Zaujímali sme sa o rôzne štatistické ukazovatele ako je zastúpenie vzoriek s diagnózou diabetes mellitus v porovnaní s inými diagnózami, typy vyšetrovaných vzoriek, zastúpenie pozitívnych nálezov v závislosti od veku a pohlavia. Zisťovali sme najčastejších pôvodcov infekcií u diabetikov z významných biologických vzoriek.

Na záver, ako je v mikrobiológii zvykom, sme stanovili percento citlivosti na antimikrobiálne látky najčastejších pôvodcov infekčných ochorení u významných biologických vzoriek. Výsledky štatistického vyhodnotenia sú zdokumentované v nasledujúcich grafoch a tabuľkách.

Graf č. 4: Počet pozitívnych nálezov s diagnózou diabetes mellitus v závislosti od veku a pohlavia
Graf č. 5: Počet pozitívnych nálezov s diagnózou diabetes mellitus podľa typu vzoriek
Tabuľka č. 1: Počet pozitívnych nálezov s diagnózou diabetes mellitus podľa typu vzoriek v závislosti od veku
Graf č. 6: Počet pozitívnych nálezov s diagnózou diabetes mellitus podľa typu vzoriek v závislosti od veku

Graf č. 7: Percentuálne zastúpenie pôvodcov infekcií s diagnózou diabetes mellitus vo významných vzorkách

Tab. č. 2: Počet a percentuálne zastúpenie typu klinického materiálu s dg. diabetes mellitus
Graf č. 8: Počet a percentuálne zastúpenie typu klinického materiálu s diagnózou diabetes mellitus

Tabuľka č. 3: Percento citlivosti na ATB látky najčastejších pôvodcov infekcií u pacientov s diagnózou diabetes mellitus

Pri analýze zistených štatistických ukazovateľov sme si všimli niekoľko zaujímavých faktov. Najvýraznejším bolo veľmi nízke zastúpenie mikrobiologických vzoriek s diagnózou diabetes mellitus (1 %, Graf č. 1). Je to pravdepodobne v dôsledku nezadávania tejto diagnózy lekármi, ktorí pri indikovaní mikrobiologického vyšetrenia prioritne zadajú diagnózu infekcie, ktorá je u pacienta aktuálne prítomná a diagnózu diabetu opomenú (hoci spôsob zadávania diagnóz, či už v papierovej forme, alebo elektronicky, umožňuje zadanie viacerých diagnóz). Tento základný štatistický parameter sa tak prejavuje aj na ďalších skúmaných ukazovateľoch ako je napríklad nízky počet pozitívnych nálezov u diabetikov vo vekovej kategórii 0 – 18 rokov (Graf č. 4 a Graf č. 6). Ďalšie štatistické výsledky potvrdili skutočnosť, ktorú vnímame vo svojej každodennej mikrobiologickej praxi. Ide o najčastejšie zastúpený typ materiálu od diabetikov, ktorým je klinický materiál (prioritne rany) a moč (Graf č. 6). Pri prehľade citlivosti na antimikrobiálne látky najčastejších pôvodcov infekcií pacientov s diagnózou diabetes mellitus sme nezaznamenali výraznejšie rozdiely v porovnaní s pacientmi s inou diagnózou.


Literatúra

  1. http://www.nczisk.sk
  2. Rybka, Jaroslav: Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnění, Grada Publishing, a. s., 1. 1. 2007 – 317 strán, s. 238 – 253.
Hodnotenie článku

inVitro 4/2018

Diabetológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 4/2018 Diabetológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro