Diagnostický význam ASLO a anti DNázy B pri závažných streptokokových infekciách a ich neskorých následkoch

Streptococcus pyogenes je grampozitívny, fakultatívne anaeróbny, beta-hemolytický streptokok, ktorý rastie vo dvojiciach, alebo tvorí retiazky. Patrí do skupiny A. Je primárne patogénny pre človeka a človek je jediným prirozeným zdrojom infekcie.

Ide o pôvodcu týchto infekcií:

  • okalizované pyogénne infekcie: tonsillitis et tonsillopharyngitis acuta, scarlatina,

  • pyodermie: impetigo, erysipelas, cellulitis, hnisanie rán, lymphangitis, lymphadenitis,

  • invazívne a toxické ochorenia: phlegmona, fasciitis necroticans, myositis až myonecrosis, pneumonia, meningitis, sepsis, syndróm podobný toxickému šoku.

Medzi neskoré následky streptokokových infekcií patria:

  • febris rheumatica, glomerulonephritis acuta, chorea minor.

Streptolyzín O je oxygen-labilný hemolyzín a extracelulárny faktor virulencie S. pyogenes. Deštruuje membrány buniek, je kardiotoxický a toxický pre leukocyty a monocyty.

ASLO

Protilátky proti streptolyzínu O (antistreptolyzín – ASLO) slúžia na dôkaz prebiehajúcej infekcie, retrospektívnej diagnózy nedávno prebehnutej streptokokovej infekcie a ich stanovenie má význam aj pri podozrení na hroziaci rozvoj aseptických neskorých následkov.

Hodnotenie hladín ASLO v závislosti od veku:

  • priemer u zdravých dospelých ľudí nepresahuje 200 IU/ml,

  • u detí školského veku je titer najvyšší – 400 IU/ml,

  • novorodenec má hodnoty rovnaké ako matka (ASLO prechádza placentou), počas 1. – 2. roku života je hladina ASLO najnižšia a od 2. roku nastáva jej zvyšovanie.

Tento vzťah možno vyjadriť nasledovne: malé deti : školský vek : dospelí – 1 : 2 : 1.

O patologickej hladine ASLO sa možno vyjadriť len po vyšetrení akútneho a rekonvalescentného séra. Je nutné posúdiť dynamiku protilátkovej odpovede, najlepšie z dvoch vzoriek odobraných na začiatku ochorenia a po 4 týždňoch po prvom odbere. Čím vyššia je protilátková odpoveď a čím dlhšie pretrváva zvýšená hladina ASLO, tým pravdepodobnejšia je komplikácia akútneho streptokokového ochorenia.

Zvýšená hladina tukov beta-lipoproteínov v krvi môže neutralizovať streptolyzín O a spôsobiť tak falošne negatívne výsledky. Antibiotiká namierené voči beta-hemolytickým streptokokom potláčajú produkciu ASLO, a tým znižujú hladinu ASLO.  Steroidy potláčajúce imunitný systém môžu taktiež inhibovať produkciu ASLO.  Pri streptokokových infekciách kože sa nemusia tvoriť protilátky ASLO. ASLO sa tvorí aj pri infekciách spôsobených niektorými streptokokmi skupiny C a G.

Anti DNÁza B

Pri neskorých následkoch streptokokových infekcií je nutné doplnenie ASLO ďalším markerom, a to ADNázou B.

Deoxyribonukleáza B (DNáza B, streptodornáza v USA) je ďalším produktom beta-hemolytického Streptococcus pyogenes. Ide o necytolytický exoenzým produkovaný prevažne beta-hemolytickými streptokokmi skupiny A. Tvorba DNáz je u menej virulentných skupín streptokokov B, C a G zriedkavejšie zastúpená pri menej výrazných titroch. Hlavnou úlohou DNázy B je deoxyribonukleázová, ribonukleázová no a proteázová aktivita len u kmeňov spôsobujúcich nekrózu tkaniva alebo syndróm toxického šoku. Ide o vysoko imunogénny a mitogénny faktor. Výsledkom jeho aktivít je depolymerizácia voľnej DNA v hnise a v nekrotickom tkanive, zníženie viskozity hnisu, a tým jednoduchšie šírenie infekcie.

Tabuľka č. 1: Rozdiely v dynamike titrov protilátok ASLO a anti DNázy B
Tabuľka č. 1: Rozdiely v dynamike titrov protilátok ASLO a anti DNázy B

Protilátky proti DNáze B slúžia na diagnostiku hlavne poststreptokokových neskorých následkov. Začínajú sa tvoriť 1 – 2 mesiace po infekcii a tieto hladiny pretrvávajú oveľa dlhšie ako hladiny ASLO. Pozitívne hodnoty u detí > 300 IU/ml, u dospelých > 200 IU/ml. Vyšetrenie je indikované pri podozrení na reumatickú horúčku alebo akútnu glomerulonefritídu, ktorá vzniká prevažne po prekonaní kožných infekcií. Rovnako ako pri ASLO, aj tu môžu antibiotiká znižovať hladiny anti DNázy B.

Pri hodnotení pacientov s akútnou reumatickou horúčkou vyvíja 80 % postihnutých zvýšený titer ASLO, pričom 20 % pacientov ostáva bez evidentného zvýšenia ASLO. Pri streptokokovej pyoderme, ako aj pri jej oneskorenom následku poststreptokokovej akútnej glomerulonefritídy, vytvára zvýšený titer ASLO menej než 50 % pacientov. Vzostup anti DNázy B je diagnosticky veľmi prínosný práve pri kožných streptokokových infekciách, špeciálne pri impetigo. Zvýšené titre anti DNázy sa detegujú u 80 % pacientov trpiacich na reumatickú horúčku, u 75 % u pacientov s glomerulonefritídou po streptokokovom zápale horných dýchacích ciest a u 80 % pacientov s glomerulonefritídou vyvolanou kožnou streptokokovou infekciou. Preferovanie vyšetrenia anti DNázy B sa odporúča aj pri diagnostike chorea minor.

Odporúčanie: dôležité je posúdiť dynamiku protilátkovej odpovede, najlepšie z dvoch vzoriek odobraných na začiatku ochorenia (akútne sérum) a po 4 týždňoch po prvom odbere (rekonvalescentné sérum). Čím vyššia je protilátková odpoveď a čím dlhšie pretrváva zvýšená hladina ASLO, tým pravdepodobnejšia je komplikácia akútneho streptokokového ochorenia. Pokiaľ sa anti DNÁza B a ASLO vyšetrujú súbežne v kombinácii s bakteriologickou diagnostikou, je možné správne diagnostikovať až 95 % infekcií spôsobených beta-hemolytickými streptokokmi. Ak sú výsledky oboch vyšetrení opakovane negatívne, je pravdepodobné, že príznaky pacienta nie sú spôsobené streptokokovými infekciami. 

Hodnotenie článku

inVitro 4/2014

Endokrinológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 4/2014 Endokrinológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro