Diagnostika tuberkulózy v Alpha medical

Laboratórium klinickej mikrobiológie v Stropkove je jedným z dvoch laboratórií na Slovensku, ktoré sa zaoberajú diagnostikou tuberkulózy (TBC). Vyšetrujú sa v ňom rôzne typy biologického materiálu: spútum, bronchoalveolárna laváž, laryngeálny výter, moč, žalúdočná šťava, likvor, punktáty, výtery z rán a iný klinický materiál.

Laboratórium využíva klasické a moderné diagnostické metódy. Medzi klasické metódy patrí mikroskopia a to klasická farbením podľa Ziehla-Neelsena a fluorescenčná mikroskopia. Výsledky mikroskopie sú ošetrujúcemu lekárovi odoslané do 24 – 48 h. Každý pozitívny výsledok je hneď hlásený ošetrujúcemu lekárovi. Po spracovaní vzorky na mikroskopiu sa zvyšná časť vzorky použije na kultivačné vyšetrenie. Vzorky sa očkujú na 2 typy tuhých pôd a 1 typ tekutej pôdy. Pri tejto klasickej kultivácii sú pôdy odčítavané počas 3., 6. a 9. kultivačného týždňa. Popri tejto klasickej kultivácii laboratórium využíva aj takzvanú urýchlenú kultiváciu. Bactec MGiT je vysokocitlivý, automatický analyzátor, ktorý dokáže zachytiť rast mykobaktérí už za 7 – 14 dní kultivácie, vďaka čomu značne urýchľuje diagnostiku. Pozitívne kultivačné výsledky sú urýchlene hlásené ošetrujúcemu lekárovi. Bactec MGiT je schopný vyhodnotiť citlivosť na antituberkulotiká za 7 – 14 dní kultivácie.

Obrázok č. 3 – Inkubátory na klasickú kultiváciu

Obrázok č. 4 – Bactec MGiT – urýchlená kultivácia a citlivosť

Laboratórnu diagnostiku TBC využíva čoraz viac lekárov. V roku 2015 TBC laboratórium v Stropkove vyšetrilo viac než 7 500 biologických materiálov, v roku 2016 až 10 200 materiálov. K rýchlemu záchytu pozitívnych pacientov prispieva aj dobrá spolupráca s Národným referenčným centrom pre TBC vo Vyšných Hágoch.


Literatúra

  1. Dostupné na: http://bacterioweb.univ-fcomte.fr/photo2detail.php?id=190
  2. Dostupné na: www.bacteriainphotos.com.
Hodnotenie článku

inVitro 4/2017

Pneumológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 4/2017 Pneumológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro