Endokrinológia

Od čias, keď prof. MUDr. Josef Charvát veľmi prezieravo kreoval dovtedy neexistujúcu endokrinologickú spoločnosť v bývalom Československu, uplynulo 8. decembra presne 77 rokov. Bol to práve pán profesor Charvát, kto neskôr v ťažkých ideologických časoch 50. rokov minulého storočia obhájil postavenie endokrinológie vytvorením neurohumorálnej koncepcie. V tých časoch taktiež neochvejne tvrdil, že aj veda ako imunológia má úzke prepojenie s endokrinológiou – prílev súčasných nových poznatkov o metabolickom syndróme, ateroskleróze či endokrinnej autoimunite mu dnes dáva za pravdu. Nehovoriac o tom, že svoje endokrinologické pozadie má aj problematika popálenín či polytraumatizmu. (1)

Endokrinologický ústav v Ľubochni a laboratóriá Alpha medical

Pracovisko klinickej endokrinológie v Ľubochni vzniklo v roku 1954. Podnetom bol vtedajší zvýšený výskyt tuberkulózy, kvôli ktorému sa z ústavu v Tatranskej Polianke vyňali tyreopatie a starostlivosť o ne sa presmerovala do klimatického kúpeľného zariadenia v Ľubochni. Zásluhou MUDr. Eugena Špaňára, CSc., prvého riaditeľa tohto ústavu, boli indikácie pre vzniknuté pracovisko rozšírené o poruchy všetkých endokrinných systémov. V roku 1959 sa kúpeľné zariadenie premenilo na Odborný liečebný ústav endokrinologický s celoslovenskou pôsobnosťou. Po odchode MUDr. Špaňára do novozaloženej Lekárskej fakulty v Martine nastúpil na jeho miesto MUDr. Alexander Kreze, DrSc., ktorý ústav viedol celých 36 rokov, t. j. od roku 1963 do roku 1999. Následne sa stal riaditeľom ústavu doc. MUDr. Jozef Michálek. V roku 1987 došlo k zmene názvu inštitútu na Endokrinologický ústav. Aktuálne (od roku 2002) platí pomenovanie Národný endokrinologický a diabetologický ústav (NEDÚ). (1)

V areáli NEDÚ má svoje zastúpenie aj Alpha medical. V kompletne zrekonštruovaných priestoroch je situované akreditované laboratórium klinickej biochémie a hematológie, ktoré portfóliom svojich rutinných vyšetrení a spektrom ponúkaných vyšetrovacích metód plne pokrýva denné nároky špecialistov – endokrinológov aj diabetológov – s cieľom zabezpečiť komplexnú laboratórnu diagnostiku pre pacientov z celého Slovenska a v spolupráci s NEDÚ sa tiež zúčastňuje výskumných vedeckých projektov.

Obrázok č. 1: Špecializovaná laborantka Lívia Halušková obsluhuje imunochemický analyzátor ADVIA Centaur XP (Siemens), ktorý ponúka širokú škálu imunochemických testov. Je schopný spracovať až 240 testov za hodinu. Po spustení merania poskytne analyzátor prvý výsledok už za 18 minút. Na tomto analyzátore sú v Ľubochni vyšetrované nasledujúce parametere: TSH, T3 voľný, T4 voľný, anti Tg, anti TPO, FSH, luteinizačný hormón, estradiol, prolaktín, progesterón, testosterón, DHEA-sulfát, HBG, kortizol, C-peptid, inzulín, parathormón, CEA. Mesačne je realizovaných približne 15 500 vyšetrení.

Klinická biochémia

V odbore klinickej biochémie dnes pre potreby endokrinológov ponúkame kompletnú rutinnú paletu základných vyšetrení zo séra, ktoré zahŕňajú:

 • vyšetrenia minerálov: sodík, draslík, vápnik, horčík, fosfor,
 • vyšetrenie acidobázickej rovnováhy,
 • vyšetrenie pri poruchách vodného hospodárstva: osmolalita séra a moču,
 • stanovenia základných metabolitov: kreatinín, močovina, cystatín C, kyselina močová, celkové bielkoviny, albumín,
 • vyšetrenia hepatálnych testov: ALT, AST, GMT, ALP, celkový a konjugovaný bilirubín,
 • posúdenie metabolizmu železa: Fe, celková a voľná väzbová kapacita Fe, feritín,
 • vyšetrenia pri poruchách metabolizmu lipidov: celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, sd-LDL cholesterol, triacylglyceroly, apolipoproteín A1, apolipoproteín B, lipoproteín (a),
 • vyšetrenia hormonálneho profilu ženy s ohľadom na jednotlivé fázy menštruačného cyklu: FSH, luteinizačný hormón, prolaktín, progesterón, estradiol, testosterón,
 • hormóny a protilátky posudzujúce stav štítnej žľazy: TSH, T4 voľný, T3 voľný, anti Tg, anti TPO, anti TSH,
 • vyšetrenia vitamínov: vitamín B12, vitamín D (D2 + D3), kyselina listová,
 • široká paleta vyšetrení hormónov a metabolitov: kortizol zo séra, moču a zo slín, anti Müllerian hormón, celkový hCG, voľný beta-hCG, 17-OH-progesterón, pregnenolón, SHBG, DHEA-sulfát, androstendión, IGF-1, IGFBP-3,
 • vyšetrenia užitočné v diagnostike endokrinne podmienenej hypertenzie: ACTH v plazme, angiotenzín konvertujúci enzým, renín, aldosterón, metanefrín v plazme, katecholamíny v moči,
 • stanovenie tumorových markerov na monitorovanie nádorových ochorení endokrinných žliaz: CEA, chromogranín A, NSE, prolaktín, tyreoglobulín, kalcitonín, parathormón,
 • vyšetrenia hormónov pri hormonálne aktívnych nádoroch lokalizovaných v iných orgánoch: serotonín, gastrín, inzulín,
 • vyšetrenia nápomocné v dif. diagnostike príčin osteoporózy: osteokalcín, P1NP, beta-CrossLaps, vitamín D (D2 + D3), vápnik a fosfor v sére a moči, parathormón.

Obrázok č. 2: Lívia Halušková pracuje s moderným analyzátorom IMMULITE 2000 Xpi (Siemens), ktorý dopĺňa portfólio imunochemickej diagnostiky. Tento analyzátor umožňuje spracovať až 200 testov za hodinu. Trvanie jednej analýzy sa pohybuje v rozmedzí 30 – 60 minút, v závislosti od vyšetrovaného parametra. Na tomto analyzátore sa v Ľubochni vyšetrujú nasledovné parametre: ACTH, somatotropín, IGF-1, IGFBP-3, tyreoglobulín, androstendión, kalcitonín. Mesačne je realizovaných približne 1 400 vyšetrení.
Obrázok č. 3: Portfólio imunochemickej diagnostiky uzatvára analyzátor Elecsys 2010 (Roche), ktorý sa využíva predovšetkým na monitoring kostného metabolizmu (osteokalcín, vitamín D, beta-CrossLaps, P1NP). Medzi ďalšie parametre vyšetrované na tomto analyzátore patria kortizol v slinách, voľný beta-hCG a protilátky proti TSH receptorom. Čas vyhodnotenia jedného merania sa pohybuje v rozmedzí 18 – 27 minút, v závislosti od vyšetrovaného parametra. Analyzátor je schopný spracovať 86 testov za hodinu. Mesačne je na tomto analyzátore realizovaných približne 1 300 analýz.

Hematológia, imunohematológia

Samozrejmou súčasťou bazálneho laboratórneho profilu pacienta je vyšetrenie krvného obrazu bez alebo s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek, ktoré môže byť doplnené o:

 • skríningové vyšetrenie hemokoagulačných parametrov: PT-ratio, APTT, trombínový čas, fibrinogén, D-dimér,
 • AB0 a RhD krvnej skupiny (podľa odborného usmernenia), priamy Coombsov test, antierytrocytové protilátky.

Na diagnostiku krvácavých stavov ponúkame nasledujúce vyšetrenia:

 • krvný obraz, PT-ratio (INR), APTT, fibrinogén, trombínový čas, antitrombín III, D-dimér a faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

Na vylúčenie vrodených trombofilných stavov pri pozitívnej rodinnej anamnéze (vrátane opakovaných potratov u pacientok) ponúkame nasledujúce vyšetrenia:

 • krvný obraz, PT-ratio APTT, fibrinogén, trombínový čas, antitrombín III, D-dimér, ProC global, APC rezistencia (ProC global/faktor V), proteín S, proteín C, faktory II, VIII, IX, XII, lupus antikoagulans,
 • PCR metódy: faktor V Leiden (mutácia G1691A), protrombín (mutácia G20210A), MTHFR (C677T, A1298C), PAI-1, EPCR,
 • protilátky: antifosfolipidové protilátky (IgG, IgM).

Klinická imunológia a alergológia

Napĺňanie špecifických potrieb endokrinológov v tomto odbore laboratórnej diagnostiky pokrývame nasledujúcimi vyšetreniami:

 • markery zápalových procesov: CRP, CIK,
 • elektroforetické vyšetrenie sérových a močových bielkovín,
 • vyšetrenia protilátok pri imunologicky podmienených endokrinopatiách (dostupné metódou ELISA, výsledky vyšetrení sú k dispozícii do 24 hodín): napríklad anti GAD protilátky, autoprotilátky proti inzulínu, protilátky proti tyrozínfosfat.,
 • vyšetrenia protilátok pri dif. diagnostike príčin neplodnosti: protilátky proti ováriám, protilátky proti spermiám, protilátky proti zona pellucida IgA, IgM, IgG (metódou ELISA) – tieto vyšetrenia sú dostupné len cez lekárske odbornosti 009 (gynekológia a pôrodníctvo) alebo 040 (imunológia a alergológia).
Maximum výsledkov vyšetrení získava lekár v papierovej podobe do 24 hodín. V prípade, že je svojím ambulantným alebo nemocničným informačným systémom prepojený s informačným systémom Alpha medical, výsledky má k dispozícii už do niekoľkých hodín po odbere.

Mikrobiológia

V oblasti mikrobiológie ponúkame vyšetrenia a testy z odboru sérológie, bakteriológie a mykológie.

Sérológia

Okrem základných sérologických predoperačných vyšetrení ako anti HIV 1, 2 + p24 HIV antigén, HBsAg a BWR (RRR) ponúkame aj špeciálne sérologické vyšetrenia v rámci dif. diagnostiky podľa požiadavky endokrinológa. Výsledky všetkých základných sérologických vyšetrení vám dodáme do 24 hodín od doručenia materiálu do laboratória. Ak je potrebná konfirmácia, kompletné výsledky doručujeme až po vyšetrení príslušných konfirmačných testov.

Obrázok č. 4: Obrázok približuje prvú fázu imunofluorescencie, v ktorej špecializovaná laborantka RNDr. Ľubica Kořínková pipetuje sérum pacienta na jednotlivé reagenčné polia setu. Využívame sety s komerčnými substrátmi z tkanív od spoločnosti EUROIMMUNE.

Bakteriológia

Z bakteriologických vyšetrení pri infekčných a pooperačných stavoch komplikujúcich základnú endokrinologickú diagnózu ponúkame kultivačné aj mikroskopické vyšetrenie v celom rozsahu našej žiadanky, a to z nasledujúcich odberov:

 • stery,
 • výtery,
 • moč v sterilnej skúmavke,
 • krv na hemokultiváciu a pod.

Mykológia

Súčasťou palety vyšetrení laboratórií klinickej mikrobiológie je aj mykologické vyšetrenie pôvodcu infekcie vrátane určenia citlivosti na antimykotikum. Vzhľadom na zdĺhavú liečbu odporúčame aj kontrolné mykologické vyšetrenie po preliečení. Pokyny k odberu, ako aj vysvetlenia k použitiu správneho odberového materiálu nájdete v našej odberovej príručke.

Lekárska genetika

Pre potreby endokrinológov zameriavame pozornosť na choroby a stavy ovplyvňujúce plodnosť a vývoj vrodených chýb a na detekciu hereditárnych karcinómov. Diagnostika trombofilných stavov zahŕňa detekciu 9 najčastejších príčin. Prospešní sme aj v určovaní kardiovaskulárneho rizika (v základnom aj rozšírenom súbore), celiakie či vrodenej hypersenzitivity na warfarín.

Patologická anatómia

Naše pracoviská patologickej anatómie realizujú komplexné vyšetrenia všetkých orgánov a orgánových systémov ľudského tela so zameraním na histopatologickú a cytologickú diagnostiku nádorových aj nenádorových ochorení vrátane využitia molekulárno-genetických a špeciálnych vyšetrení.

Obrázok č. 5: Na preparátoch reaguje sérum pacienta s tkanivovým substrátom. Reakcia je vizualizovaná v ďalšom kroku naviazaním protilátky proti ľudským imunoglobulínom, ktorá je označená izotiokynátom (FITC).
Obrázok č. 6: V poslednej fáze je výsledok vyhodnotený vo fluorescenčnom mikroskope (Mgr. Oľga Ďurinková pri vyhodnotení). Výsledok každého pacienta je lekárovi odoslaný aj s interpretáciou výsledku.

Biopsia

Pri spracovávaní excízií bioptických materiálov využívame širokú škálu najnovších bioptických postupov vrátane špeciálnych farbiacich aj imunohistochemických metodík. Špeciálnymi metodikami detegujeme jednotlivé súčasti buniek a tkanív, exogénne aj endogénne materiály, pigmenty a pod. Na stanovenie jednoznačnej histogenézy nádorov, gradingu, stagingu, predikcie ich správania sa, ako aj presnej klasifikácie malígnych nádorov podľa ICD-O (MKCH-O) využívame cielené imunohistochemické metódy, ktoré majú dôležité miesto v chápaní endokrinného systému a jeho zmien v celej širokej škále endokrinných chorôb. Tieto metódy vniesli svetlo do celej série funkčných klasifikácií endokrinných nádorov, ktoré dopĺňajú – a v niektorých prípadoch aj nahrádzajú – klasické morfologické klasifikácie. Tieto metódy hrajú kľúčovú úlohu v identifikácii prekurzorov endokrinných nádorov, ako aj v ozrejmení krokov v sekvencii hyperplázia – neoplázia. Antigény dopĺňame podľa výsledkov a aktualizovaných informácií v odborných periodikách a katalógoch. Výsledky vyšetrení dodávame lekárom štandardne do 3 pracovných dní, expresne do 24 hodín od prijatia materiálu.

Vyšetrovanie protilátok

V rámci patologickej anatómie stanovujeme autoprotilátky v sére pacientov s rozličnými autoimunitnými poruchami. Využívame pritom dve techniky, ktoré sú principiálne podobné a súčasne umožňujú podstatne odlišné interpretácie: metódu nepriamej imunofluorescencie (IF) a metódu imunoblot (IB). Inou možnou alternatívou je vyšetrenie tzv. biočipov. Antigénom pri najčastejšie požadovanom vyšetrovaní protilátok ANA sú bunky Hep-2. Pre väčšinu iných druhov autoprotilátok sa používajú fixované rezy z rozličných orgánov (pečeň, obličky, placenta, ováriá, stena žalúdka, ezofagus, mozoček a iné – podľa aktuálnej potreby). Pri pozitívnom výsledku skríningu na ANA v základnom riedení sa pristupuje k zisteniu titra autoprotilátky, ako aj jeho triedy. Pri titrácii sa zisťuje posledné riedenie, ktoré poskytuje zreteľne pozitívnu IF (najmenej 1 : 100), ako aj trieda imunoglobulínov, na ktoré je reakcia autoprotilátky viazaná pri základnom riedení (IgG, IgM a IgA).

Najmä v prípadoch diferenciálnej diagnostiky je výhodou stripu (pri technike IB) – v porovnaní s metódou ELISA – možnosť dokázať protilátky reagujúce s viacerými antigénmi naraz, pretože jednotlivé reakčné produkty tvoria prúžky odlišnej hmotnosti viditeľné v rozličných reakčných pásmach stripu. Získa sa tak alternatívny výsledok k menej citlivému IF testu, čo môže byť dôležité najmä pri niektorých druhoch protilátok ANA.

Ak je výsledok testu nepriamej IF pozitívny, alebo ak sa z nejakej príčiny metódou IF nepotvrdí oprávnené klinické podozrenie, odporúčame vyšetriť sérum metódou imunoblot (IB).

Obrázok č. 7: Pomocné vyšetrenie na stripoch technikou imunoblot (IB).

K vyšetreniu IB je možné použiť už zaslanú vzorku pacientovho séra. Vyšetrenie metódou IB býva potrebné aj na spresnenie alebo doplnenie výsledku IF testu. Vzhľadom na diagnostický význam presného určenia druhu autoprotilátky (namierenej proti jednotlivým dobre definovaným bielkovinám) odporúčame, aby príslušný lekár zasielajúci vzorku vyžadoval popri základnom vyšetrení séra metódou nepriamej IF aj jeho doplnkové vyšetrenie metódou IB.

Výsledky uvedených vyšetrení majú lekári k dispozícii štandardne do 7 pracovných dní od prijatia materiálu.

Tabuľka č. 1: Onkomarkery

Pokiaľ niektoré laboratórne vyšetrenie nie je pre vašu lekársku odbornosť k dispozícii kvôli indikačným a frekvenčným obmedzeniam zdravotných poisťovní, ponúkame vám možnosť jeho realizácie prostredníctvom priamej úhrady pacienta.


Literatúra:

 1. Kreze, A. a kol.: Všeobecná a klinická endokrinológia, Academic Electronic Press, Bratislava, 2004, 910 strán

 

Hodnotenie článku

inVitro 4/2014

Endokrinológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 4/2014 Endokrinológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro