Imunológia a alergológia – stabilné miesto v modernej medicíne

Spoločnosť Alpha medical ponúka v odbore klinickej imunológie a alergológie komplexnú paletu viac ako 600 vyšetrení, ktorých väčšina je realizovaná na dennej báze. Vyšetrenia pokrývajú mapovanie humorálnej aj bunkovej imunity v oblastiach základných imunologických vyšetrení a špecifických vyšetrení, ako sú autoprotilátky, alergény a CD znaky. Tieto vyšetrenia sú s výnimkou základných imunologických sústredené v našich centrálnych laboratóriách a lekári majú výsledky k dispozícii vo väčšine prípadov do 24 hodín.

Pribúdajúce informácie o úlohe imunitného systému v patológii ochorení prakticky všetkých známych odborov humánnej medicíny umožnili postupne sformovať špecializačný odbor imunológie a alergológie, ktorý dnes tvorí jeden zo základných pilierov modernej medicíny a ktorý je charakteristický svojimi dvoma rovnako silno zastúpenými odborovými zložkami: diagnostickou (laboratórnou) časťou a klinickou (liečebnou) časťou.

Imunita človeka – prehľad v skratke

V zásade rozlišujeme:
prirodzenú imunitu (nešpecifická, vrodená),
adaptívnu imunitu (špecifická, získaná).

Obr.: Typy leukocytov (granulárne/agranulárne) – klasifikácia na základe prítomnosti/absencie cytoplazmatických inklúzií či granúl. (A. lymfocyt, B. plazmocyt, C. monocyt, D. dendritická bunka, E. neutrofil, F. bazofil, G. eozinofil)

Prirodzená imunita je fylogeneticky staršia a predstavuje základné obranné mechanizmy. Tie spočívajú v rozpoznávaní určitej základnej a v podstate nemennej mozaiky povrchových a vnútrobunkových molekúl patogénnych mikroorganizmov, ktoré poznáme pod označením PAMP (Pathogen Associated Molecular Patterns). Receptory, ktorými zložky prirodzenej imunity toto rozpoznávanie efektívne realizujú, sa nazývajú PPR (Pathogen Pattern Receptors). Vďaka tomu je zabezpečené účinné rozlišovanie medzi cudzorodými patogénnymi mikroorganizmami a naopak medzi nepatogénnymi mikroorganizmami, ktoré sú pre nás prospešné. Bunky prirodzenej imunity identifikujú aj molekulové vzory endogénneho pôvodu (sú to tzv. ACAMP vzory, Apoptotic Cell Associated Molecular Pattern rozpoznávané pomocou ACR, Apoptotic Cell Receptors), ktoré vznikajú napr. v priebehu apoptózy buniek (apoptotická skladba molekúl predstavuje obsahom svojej informácie nové vzory; na živých bunkách neprítomné). Takouto širokou schopnosťou komplexného poznávania podnetov z externého aj interného prostredia ľudského organizmu je zároveň zabezpečené, že imunitná odpoveď na podnet bude adekvátna, čím sa zabezpečí aj zníženie rizika poškodenia vlastných štruktúr, ktoré nevyhnutne sprevádza každú imunitnú reakciu. Po väzbe antigénu na receptory PPR na bunkách prirodzenej imunity dochádza vďaka aktivácii vnútrobunkových signálnych ciest k vlastnej funkčnej aktivite týchto buniek, k spracovaniu antigénu a po väzbe na molekuly HLA sú tieto cudzorodé podnety predkladané T-lymfocytom, ktoré spolu s B-lymfocytmi predstavujú špecifickú bunkovú imunitu. Tá je evolučne mladšia a nazýva sa získanou práve preto, že sa utvára až po narodení človeka. Zabezpečuje tiež tzv. pamäťovú imunitu, t. j. stav, keď sa počas prvého stretnutia s antigénom v závere príslušnej imunitnej odpovede vytvárajú tzv. pamäťové T a B-lymfocyty, vďaka čomu je potom ďalšie stretnutie s rovnakým antigénom typické rýchlejším, ale najmä efektívnejším rozvojom imunitnej odpovede. Osobitnú problematiku imunity človeka tvorí autoimunita.

Tab. č. 1: Členenie imunitných mechanizmov
Pokiaľ z rôznych príčin zlyháva schopnosť imunitného systému rozoznávať telu vlastné štruktúry, môžu za to najmä T-lymfocyty, ktoré v kooperácii s ďalšími, aj neuroendokrinnými, podnetmi vedú vďaka početným imunitným reakciám k rozvoju autoimunitného ochorenia. Rozdelenie imunity človeka je prehľadne znázornené v Tab. č. 1.

Imunita človeka je od nepamäti vystavená každodenným interakciám. Dnes viac ako inokedy dochádza v prostredí človeka k zásadným zmenám, ktoré v priebehu času nemožno ignorovať – používanie chemikálií (v priemysle, v poľnohospodárstve, v našich domácnostiach na vytváranie takmer sterilných domovov...) a v dôsledku toho dlhodobé znečisťovanie a zamorovanie pôdy aj ovzdušia, nové (a v zásade cudzie, neprirodzené) odrody potravín ako výsledok zvyšovania výnosov, vylepšovanie „kvality“ (farby, chuti aj vône) potravín pridávaním „éčok“, čo robí potraviny atraktívnejšími, nie však prirodzenými, masívne používanie antibiotík (u ľudí, ale aj u zvierat, ktorých mäso potom konzumujeme), postupy masívnej plošnej a aktívnej imunizácie (očkovanie) aj voči nie práve smrteľným či invalidizujúcim ochoreniam. To všetko má vplyv na kvalitu imunologickej reaktivity ľudí a za tento „komfort“ už začíname platiť v podobe epidémie obezity, porúch plodnosti či totálnej sterility, nárastu alergií či imunodeficientných stavov, častejšieho objavovania sa ťažkých malformačných poškodení (vývojové chyby mozgu a tvárovej časti) plodov tehotných, ktoré ešte donedávna boli výlučne literárnymi či v praxi celkom unikátnymi záležitosťami. Je toto smerovanie spoločnosti, ktorá si hovorí civilizovaná, správne a žiaduce? Odpoveď a riešenie sú v zodpovednom spôsobe života každého jedného z nás.

Alpha medical má pre vás riešenia

Vyšetrenia klinickej imunológie a alergológie sú dlhodobo súčasťou portfólia vyšetrení všetkých laboratórií reťazca Alpha medical. Samozrejme, skladbou sú vyprofilované v závislosti od toho, či ide o základné alebo nadstavbové (špeciálne) vyšetrenia. Garantujeme však komplexnú rutinnú ponuku vyšetrení pre diferenciálnu diagnostiku porúch imunity a pre diagnostiku alergií vďaka:

pohodlnému spôsobu objednávania vyšetrení cez jednotlivé prehľadné žiadanky (dostupné online),
dostupnosti vhodného odberového materiálu a následného zvozu biologického materiálu bez narušenia jeho stability a ovplyvnenia výsledku,
obdržaniu výsledku väčšiny vyšetrení do 24 hodín, čo umožňuje kontinuálne a časovo adekvátne diagnostikovanie pacientov s ohľadom na ich klinické ťažkosti.

Z pohľadu diagnostikovania výkonnosti prirodzenej imunity ponúkame vyšetrenie:

 • imunofenotypizácie lymfocytov (NK-bunky, odber do skúmavky K2/K3 EDTA krv),
 • fagocytárnej aktivity (skúmavka Li-heparín),
 • zložiek komplementového systému (skúmavka so separačným gélom),
 • interleukínov (aktuálne IL-6, odber do skúmavky so separačným gélom, prípadný záujem a dostupnosť iných konzultujte, prosím, telefonicky v call centre 0850 150 000).

Z pohľadu diagnostikovania výkonnosti adaptívnej imunity ponúkame vyšetrenie:

 • imunofenotypizácie lymfocytov (T-lymfocyty, B-lymfocyty, pri záujme aj iné, odber do skúmavky K2/K3 EDTA krv),
 • protilátok (základné triedy IgA, IgM, IgG, vyšetrenie podtried IgG: IgG1 – IgG4, odber do skúmavky so separačným gélom, podrobnejšie o užitočnosti testov viď. Tab. č. 2),
 • spektra protilátok pomocou elektroforézy (grafická vizualizácia je prínosná o. i. pri podozrení na malígnu transformáciu pôvodne nemalígnych buniek, napr. pri autoimunitných ochoreniach),
 • celkových aj voľných kappa a lambda-reťazcov (odber do skúmavky so separačným gélom)
 • užitočné v diagnostike porúch autoimunity (odber do skúmavky so separačným gélom, podrobnejšie viď. nižšie),
 • na diagnostiku celého spektra alergií (súborne panelov alergénov aj jednotlivých samostatných alergénov, odber do skúmavky so separačným gélom, podrobnejšie viď. nižšie).

Tab. č. 2: Zmeny koncentrácie protilátok – príklady využitia
Okrem vyššie zadefinovaných typicky imunologických vyšetrení však máme k dispozícii aj celú paletu ďalších vyšetrení (ADNáza B, proteíny akútneho zápalu, alfa-1-antitrypsín a pod., podrobne Tab. č. 3, ktoré svojím významom premosťujú odbory laboratórnej diagnostiky (klinická biochémia, klinická mikrobiológia).

Z medicínskeho hľadiska si treba uvedomiť, že v praxi sa často vyskytujú prípady, keď náhodný laboratórny nález opakovane svedčí pre poruchu niektorej zložky imunitného systému, ale v anamnéze, ako aj v „status presens“, chýba klinické vyjadrenie tohto laboratórneho nálezu. Tieto prípady preto treba posudzovať veľmi opatrne. V ľudskom živote sa totiž vyskytuje niekoľko fyziologických období, ktoré môžu byť spojené len s laboratórnymi nálezmi imunologickej nedostatočnosti, ale v komplexe nespĺňajú podmienky zodpovedajúcej klinickej diagnózy (novorodenci, tehotenstvo, laktácia, menopauza, senium).
    Pokiaľ ide o problematiku imunodeficitov, relevantné údaje o ich výskyte má ESID (European Society for ImmunoDeficiencies, www.esid.org), Európska spoločnosť pre imunodeficiencie, so svojím neustále aktualizovaným európskym registrom. Informácie možno čerpať aj zo stránky Americkej spoločnosti pre imunodeficity, PAGID (Pan-American Group for ImmunoDeficiency).

Klinicky závažnejšie sú najmä vrodené imunodeficity, ktorých prevalencia sa uvádza nasledovne:

 • poruchy tvorby protilátok (70 %),
 • porucha fagocytózy (8 %),
 • porucha komplementového systému (2 %),
 • kombinované imunodeficity (20 %).

Podozrenie na túto klinickú diagnózu vyvolávajú najmä:

 • opakované závažné infekcie (pneumónie, meningitídy, sepsa),
 • infekcie opuzdrenými baktériami (napr. S. pneumoniae, S. pyogenes, H. influenzae),
 • sklon k recidívam už prekonaných vírusových infekcií (lebo sa netvoria špecifické antivírusové protilátky),
 • príznaky poškodenia pľúcnych funkcií,
 • variabilná pretrvávajúca abdominálna symptomatológia,
 • výskyt autoimunitných ochorení (u 50 % chorých),
 • chronické bakteriálne alebo parazitárne enteritídy (u 40 % chorých),
 • výskyt malígneho lymfómu.

Imunodeficiencie predstavujú dôležitú časť diagnostiky imunológov, nakoľko jej prítomnosť u detí, ale aj dospelých znamená znižovanie kvality, ako aj skracovanie dĺžky života. Diagnóza imunodeficientného stavu je vždy diagnózou „per exclusionem“, t. j. vždy je potrebné diferenciálnou diagnostikou vylúčiť všetky možné ostatné klinické chorobné jednotky s podobným klinickým alebo laboratórnym nálezom.

Poruchy autoimunity – narastajúci problém dnešných čias

Poruchy autoimunity diagnostikujeme kvalitatívne aj kvantitatívne. K dispozícii máme pritom odlišné laboratórne metódy:

 • ELISA,
 • nepriamu imunofluorescenciu,
 • imunoblot.

Ing. Ľubica Gelieňová, laboratórny diagnostik – biochemik, Centrálne laboratórium – ZÁPAD, Bratislava

ELISA

Na našej hlavnej biochemickej žiadanke je k dispozícii celé spektrum najčastejšie sa vyskytujúcich autoprotilátok, ktoré vyšetrujeme denne. Výsledky sú v kvantitatívnej forme a sú k dispozícii do 24 hodín od doručenia materiálu do laboratória. Umožňujú diagnostiku autoimunitných reumatických ochorení, vaskulitíd, autoimunitných hepatitíd a gastritíd, antifosfolipidového syndrómu, systémovej sklerózy, ako aj idiopatických črevných zápalov (m. Crohn a colitis ulcerosa).
    Vyšetrenie je výhodné v prípade jednoznačnejších klinických prejavov pacienta, ak je potrebné podporiť v podstate predpokladanú diagnózu dôležitým laboratórnym nálezom.
    Všetky vyšetrenia autoprotilátok metódou ELISA sú k dispozícii aj v samoplatcovskom režime a bez obmedzenia indikujúcich lekárskych odborností. Súhrn spektra týchto autoprotilátok uvádza Tab. č. 4.

IMUNOFLUORESCENCIA

Imunofluorescenciu využívame najmä v prípade, ak je potrebné zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo v sére pacientov. Je excelentnou a odporúčanou vyšetrovacou metódou pri značných diferenciálno-diagnostických rozpakoch lekára, najmä v prípade nešpecifických, početných a rôznorodých klinických prejavov pacienta, kde je bližšie zatriedenie problematické a až nález prevažujúcich skupín autoprotilátok významne nasmeruje k definitívnej diagnóze. Všetky vyšetrenia sú dostupné aj v samoplatcovskom režime a bez obmedzenia indikujúcich lekárskych odborností. Viac informácii nájdete v Tab. č. 6.

Alergie

RNDr. Gabriela Matysová, vedúci prevádzky klinickej biochémie Centrálne laboratórium – STRED, Ružomberok – Likavka
Alpha medical ponúka v rámci palety vyšetrení pre imunoalergológov testovanie viac než 500 vyšetrení špecifických IgE voči samostatným alergénom rôznych typov a 8 stripov rôznych druhov profilov. Ako jedno z mála laboratórií na Slovensku ponúkame aj diagnostiku alergie na lieky.

Panely alergénov (vyšetrenie stripov)

Ide o semikvantitatívnu metódu, pričom spoľahlivosť takto získaných výsledkov bola testovaná voči hodnotám nameraným Phadia CAP systémom a korelácia výsledkov oboch systémov sa ukázala ako excelentná. Je vhodné ako úvodné skríningové vyšetrenie, keď sa v jednom kroku zabezpečí súčasné stanovenie zmesi rôznych najčastejších alergénov – hlavne pri diferenciálno-diagnostických rozpakoch lekára v dôsledku nejednoznačných anamnestických údajov pacienta. Pri interpretácii takto získaných výsledkov špecifických IgE je potrebné zohľadniť aj hodnotu CCD (cross-reactive carbohydrate determinants) znakov, nakoľko vysoká hodnota CCD znakov môže upozorňovať na skríženú reakciu medzi druhovo odlišnými, ale v istom ohľade štruktúrne podobnými alergénmi (podrobný zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich skrížených alergií je uvedený v Tab. č. 7). Na tieto vyšetrenia používame poloautomat DYNABLOT od firmy DYNEX, pričom výsledky sa vyhodnocujú softvérom EUROIMMUN. Pri vyšetrovaní je využitá semikvantitatívna imunochemická blotová metóda pre ľudské IgE protilátky proti jednotlivým alergénom.
Vyšetrenie panelov alergénov je dostupné aj v samoplatcovskom režime a bez obmedzenia povolených indikujúcich lekárskych odborností. 

Samostatné alergény

V prípade, že lekár získa pozitívne výsledky realizovaných profilových vyšetrení, ponúkame mu možnosť ďalšej podrobnej diagnostiky, cielene zameranej podľa jednotlivých oblastí alergénov. Všetky špecifické IgE proti samostatným alergénom – s výnimkou liekových – sa vyšetrujú na prístroji IMMULITE 2000 XPi systém immunoassay od firmy Siemens, kde využívame 3gAllergy Specific IgE Universal kits. Toto zariadenie využíva chemiluminiscenčnú imunologickú metódu CLIA. Vzhľadom k nárastu preskripcie liekov za posledné desaťročie, ako aj nedostatočnému rešpektovaniu pokynov o interakciách liečiv zo strany pacientov sa lekári stretávajú čoraz častejšie aj s liekovými alergiami. Aj tu ponúkame riešenie – testovanie najčastejšie sa vyskytujúcich alergénov z rôznych skupín: analgetiká, antipyretiká, antibiotiká, antiflogistiká, hormóny a mnohé ďalšie. Liekové alergény sú vyšetrované fotometricky prístrojom HYTEC – HYCOR 288.

Mgr. Lenka Semancová, laborant s VŠ vzdelaním 2. stupňa, Centrálne laboratórium – VÝCHOD, Stropkov
    Špecifické IgE pre všetky ponúkané alergény sa vyšetrujú každý deň, sú vyšetrené do 24 hodín od prijatia vzorky do laboratória a výsledok je vydávaný lekárovi v tlačenej alebo elektronickej forme. V prípade, že má klient záujem aj o vyšetrenie, ktoré nie je súčasťou našej ponuky, snažíme sa o jeho rýchle dodanie a následné dovyšetrenie. Paleta alergénov je permanentne dopĺňaná o nové vyšetrenia. Všetky vyšetrenia sú dostupné aj v samoplatcovskom režime.
    Vyšetrenia alergénov na stripoch sú realizované v Centrálnom laboratóriu – STRED v Ružomberku, testovanie samostatných alergénov je od decembra 2011 realizované v rámci spoločnosti v Centrálnom laboratóriu – VÝCHOD v Stropkove.

CD znaky

Mgr. Tomáš Gajdošík, vedúci prevádzky hematológie v Centrálnom laboratóriu – ZÁPAD, Bratislava

Súčasťou diagnostických vyšetrení v oblasti imunoalergológie je už dnes neodmysliteľne aj imunofenotypizácia lymfocytov a fagocytárnej aktivity, ktorú sme spustili v roku 2011. Postupne sme spektrum vyšetrení rozšírili a aktuálne našim klientom ponúkame aj vyšetrenia aktivovaných T-lymfocytov a stimulačného indexu. Prietokovou cytometriou vyšetrujeme aj antigén HLA-B27.
    V súčasnosti finišujeme so štúdiou potrebnou na rozbehnutie rutinnej prevádzky vyšetrovania regulačných T-lymfocytov, ktoré patria do skupiny CD4+ buniek. Zohrávajú dôležitú úlohu napr. pri potláčaní rozvoja autoimunitných ochorení a v prípade neadekvátnej reakcie naopak bránia odstraňovaniu rakovinových buniek, čím sa podieľajú na rozvoji nádoru. Od 1. marca 2014 by tieto vyšetrenia mali byť bežne dostupné. Podľa našich informácií bude Alpha medical na Slovensku ponúkať vyšetrenie regulačných T-lymfocytov ako prvá v rámci rutinných požiadaviek na imunologické vyšetrenia. Sumár vyšetrení nájdete v Tab. č. 5.
    Vyšetrenia realizujeme prostredníctvom prietokového cytometra BECKMAN COULTER NAVIOS, ktorý je jedným z dvoch svetovo etablovaných výrobcov v tejto oblasti.
    Vyšetrenia CD znakov realizujeme každý deň, pričom najneskôr do 24 hodín od prijatia vzorky do laboratória má lekár k dispozícii výsledok vyšetrenia, pri elektronickej komunikácii do niekoľkých hodín. Samozrejme, vyšetrenia sú k dispozícii aj priamo pacientom – samoplatcom, ktorým v prípade žiadosti poskytneme aj lekársku konzultáciu.
    Vyšetrenia CD znakov sú realizované v rámci spoločnosti v Centrálnych laboratóriách – ZÁPAD, STRED a VÝCHOD.

Hodnotenie článku

inVitro 1/2014

Imunológia a alergológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 1/2014 Imunológia a alergológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro