Otorinolaryngológia a súčasná medicína

Kto z nás sa aspoň raz v živote nestretol s hrozivo vyzerajúcou epistaxou, ktorá predchádzala alebo nasledovala bežné vírusové ochorenie? Orgány ucha, nosa a hrdla sú malé, schované viac v hĺbke, no človeku zabezpečujú nevyhnutný kontakt jednak s vonkajším prostredím a na druhej strane plnia množstvo čiastkových úloh vrátane imunologickej, zmyslovej, kontrolnej. Ochorenia a poškodenia spomínaných orgánov sú náplňou oto- (ucho), rino- (nos), laryng- (hrdlo) ológie (skrátene ORL), rozsiahleho chirurgického odboru, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v hierarchii lekárskych špecializácií.

Infekcie horných dýchacích ciest – rinitídy, sinusitídy, otitídy

Tieto ochorenia bývajú u detí a dospelých najčastejšou príčinou návštevy všeobecného lekára. Len okolo 25 % z nich je spôsobených primárne bakteriálnou infekciou. Aj to bol dôvod, prečo sa zaviedla povinnosť vyšetrovať CRP na hrubé rozlíšenie medzi bakteriálnou a vírusovou infekciou na ambulanciách primárneho kontaktu – najmä s ohľadom na nárast rezistencie baktérií na antibiotiká v posledných rokoch. V imunodeficientnom teréne, v teréne anatomicky malformovanom či v inom súčasne prebiehajúcom chronickom ochorení (nezriedka civilizačnom) dochádza aj k modifikácii priebehu týchto inak nekomplikovaných zápalov, ktorých priebeh, liečba, no často aj následky pri chronickom trvaní, si už vyžadujú spoluprácu a chirurgické umenie otorinolaryngológa.

Nádory hlavy a krku

Nádory hlavy a krku sú etiologicky aj morfologicky relatívne súvisiacou skupinou malígnych ochorení, hoci niektoré z nich – v oblastiach ako sinonazálny trakt či slinné žľazy – doteraz nie sú bližšie preskúmané. Epidemiologicky je z nich najviac zastúpená rakovina hrtana, ktorá je u žien relatívne zriedkavá a tendencia najvyššieho výskytu u mužov je v posledných rokoch zaznamenaná vo východnej Európe a v krajinách Karibiku. Z etiologických príčin si okrem fajčenia, konzumácie alkoholu a HPV infekcie zasluhujú pozornosť aj genetické alterácie zahŕňajúce aktiváciu cyklínu D1, MYC, RAS, PIK3CA, EGFR a inaktiváciu tumor supresorových génov ako napríklad p16INK4A, TP53 PTEN. Zvýšené riziko výskytu nádorov horných dýchacích a horných tráviacich ciest majú aj pacienti s genotypom ADH1B Arg47Arg. Svoj diel dôležitosti tu prikladá aj infekcia EBV, ktorá je silne asociovaná najmä s nazofaryngeálnym karcinómom – vyšetrenie EBV DNA je pri tejto diagnóze užitočným krokom, dokonca aj v skríningovom poňatí u členov rodín s výskytom nazofaryngeálneho karcinómu. Naopak, ako ochranný faktor pre rozvoj nazofaryngeálneho karcinómu sa tu spomína častá konzumácia čerstvej nekonzervovanej zeleniny (až 36-percentný pokles rizika nazofaryngeálneho karcinómu) a potravín bez obsahu nitrózoamínov, keďže patria medzi veľmi silné potvrdené karcinogény. Ako problém v diagnostike nádorov hlavy a krku sa nateraz ukazuje najmä neskorá detekcia cytologických abnormalít, nezriedka až v štádiu invazívneho onkologického ochorenia a taktiež náročný odber reprezentatívnej vzorky z anatomicky ťažko dostupných miest. Je to preto výzva do budúcnosti a priestor na zlepšovanie nielen v oblasti poznania patofyziologických procesov, ale aj samotnej diagnostiky.

HPV s novým trendom

a) Duálne a konkordantné infekcie HPV

Infekcia HPV sa vyznačuje tropizmom ku tkanivám v oblasti hlavy a krku   a ku tkanivám v genitálnej oblasti – ovplyvňujú to molekulové interakcie medzi povrchovými štruktúrami buniek týchto tkanív a samotným vírusom.

Tieto znalosti dnes umožňujú bližší výskum a rozlišovanie medzi duálnou infekciou HPV a konkordantnou infekciou HPV. Duálna infekcia HPV znamená, že u jednej ženy/muža nájdeme v tom istom čase rôzne sérotypy HPV, súčasne v ORL aj vo vaginálnej oblasti. Obe tieto kategórie infekcie HPV súvisia s masívnym nárastom obľuby orálnych sexuálnych praktík. Výskumný tím z Kalifornskej univerzity v San Diegu potvrdil, že na základe prítomnosti sérotypov HPV z oboch oblastí (ORL, vaginálnej) možno určiť, že:

  • v prípade potvrdenia duálnej infekcie má pacientka/pacient 1 nového orálneho sexuálneho partnera,
  • v prípade konkordantnej infekcie má pacientka/pacient 2 a viac orálnych sexuálnych partnerov.

Vzhľadom na súvislosť tejto informácie s nárastom výskytu karcinómu v ORL oblasti (HPV etiológie) bude narastať aj úloha otorinolaryngológa v oblasti skríningu pri vyhľadávaní prekanceróznych zmien. Navyše, vynárajú sa aj delikátne a nekomfortné otázky, keď je napríklad jeden z partnerov nositeľom duálnej alebo konkordantnej infekcie. Povedať to svojmu partnerovi kvôli riziku? Je vhodné uvažovať o vakcinácii? Ako ochrániť svoje deti? Je zrejmé, že vzhľadom na pozornosť, ktorá sa štúdiu HPV a infekcií ním spôsobených venuje, je predpoklad, že už blízka budúcnosť zodpovie mnohé z týchto otázok.

b) Papilomatóza hrtana

Súvislosť s HPV infekciou má aj papilomatóza hrtana. Vyskytuje sa u detí aj u dospelých. Hlavnými príznakmi sú zachrípnutie, stridor, ťažkosti s dýchaním (pri veľkých papilómoch), kašeľ. Predpokladá sa nárast výskytu tohto ochorenia, hoci doteraz patrilo skôr k zriedkavým. S ohľadom na potrebu opakovaných chirurgických odstraňovaní laserom (odstránené papilómy majú tendenciu znova rásť) sú nežiadúcimi postchirurgické zúženia v dôsledku jazvenia či doživotný chripot pri poškodení hlasiviek.

Dovolenky, hudobné festivaly a... poškodenie sluchu?

Blíži sa čas letných dovoleniek a open-air hudobných festivalov, hoci milovníci hudby si doprajú návštevu a osobný kontakt so svojimi hudobnými idolmi aj počas roka. Lekári z univerzitného centra v Utrechte v Holandsku publikovali v apríli 2016 randomizovanú klinickú štúdiu, v rámci ktorej pozorovali 51 účastníkov po 4,5-hodinovom festivale s hlučnosťou okolo 100 dB. Pri vyšetrení audiogramu našli dočasný posun sluchového prahu (TTS, temporary treshold shift), navyše, asi u 40 % účastníkov sa objavil tinnitus. Predpokladaným mechanizmom vzniku TTS je zníženie tuhosti stereocílií všetkých vláskových buniek, tiež zvýšený vstup iónov Ca+ do cytoplazmy vonkajších vláskových buniek a zmeny možno nájsť aj na úrovni iónov Na+ a K+. Keďže je poškodenie sluchu následkom expozície hlasitou hudbou rastúcim globálnym problémom, z výsledkov štúdie vyplýva odporúčanie nosiť v takýchto situáciách chrániče sluchu. V tejto súvislosti vyznieva zaujímavo výsledok ďalšieho výskumu, nateraz potvrdený len u zvierat, ktorý ukazuje, že denná konzumácia nápojov s obsahom kofeínu pôsobí na sluch protektívne – čas ukáže, či má tento nález svoje vysvetlenie aj na molekulovej úrovni, alebo ide iba o pretlak komerčných záujmov.

Záver

Budúcnosť ORL ako chirurgického odboru bude spočívať najmä vo využívaní poznatkov nanomedicíny a nanotechnológií. Nie každému pacientovi však kuratívna medicína a kuratívna chirurgia vyhovujú, mnohí uprednostňujú skôr prevenciu pred riešením následkov – dá sa však vôbec o preventívnej otorinolaryngológii hovoriť? Nepochybne áno. Či už v súvislosti s prevenciou komplikácií (buď samotných chirurgických výkonov, alebo jednotlivých chorôb), alebo v súvislosti so zlepšením častokrát neskorej diagnostiky niektorých ochorení ORL oblasti, k čomu môže pomôcť aj lepšia informovanosť pacientov. S liberalizáciou sexuálnych praktík narastá aj význam HPV infekcie v ORL oblasti. Morfologické zmeny, ktoré sú vysokorizikové kmene HPV schopné vyvolať, dávajú dobrý dôvod na zamyslenie sa nad možnosťami skríningových programov ekvivalentných cytologickému vyšetreniu kvôli rakovine krčka maternice. Laboratóriá Alpha medical so svojím excelentne širokým a komplexným portfóliom vyšetrení vo všetkých laboratórnych odboroch predstavujú pre lekárov so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia spoľahlivého partnera pri riešení väčšiny ich diferenciálno-diagnostických rébusov.


Literatúra:

  1. Stewart, Bernard W., Wild, Christopher P.: WHO World Cancer Report 2014. International Agency for Research on Cancer, 2014, 630p
Hodnotenie článku

inVitro 2/2016

Otorinolaryngológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 2/2016 Otorinolaryngológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro