Prispieva endometrióza k atraktivite žien?

Ochorením zvaným endometrióza sa ženy nechvália. Sprevádzajú ho bolesti pri menštruácii i pohlavnom styku, problémy s močením či znetvorená priehradka medzi pošvou a konečníkom. Aj keď môže byť endometrióza príčinou neplodnosti, paradoxne sa nám práve tieto ženy javia príťažlivejšie.

Kolektív talianskych výskumných a klinických pracovníkov na špecializovanom gynekologickom pracovisku Milánskej univerzity sa dlhodobo zaoberal endometriózou. A pretože išlo o Talianov, okrem klinických príznakov choroby si všímali aj atraktivitu svojich pacientok. Aby boli pozorovania objektívne, ich príťažlivosť posudzovali prizvaní dobrovoľníci. Výsledky tohto prieskumu zverejnil vedecký časopis zameraný na ľudskú plodnosť a neplodnosť Fertility and Sterility.

Slovo endometrióza pochádza z latinského endometrium, čo v odbornej terminológii označuje výstelku maternice. Ochorenie spôsobuje, že sa zhluky buniek endometria vyskytujú aj tam, kde nemajú, teda mimo maternicu. Často šarapatia v dutine brušnej a sú príčinou zrastov. Ich výskyt však nie je obmedzený len na túto oblasť tela, okrem srdcového svalu a sleziny sa môžu objaviť prakticky kdekoľvek. Štatistiky uvádzajú, že endometriózou trpí 6 až 10 % žien a je najčastejšou gynekologickou chorobou diagnostikovanou v ich reprodukčnom veku. V skupine neplodných žien je jej výskyt podľa rôznych prieskumov 20 až 50-percentný. A trpí ňou až polovica žien, ktoré sa sťažujú na opakované úporné bolesti v panvovej dutine – čo je vlastne i hlavný symptóm ochorenia. Tieto bolesti často vystreľujú do oblasti bedier, konečníka a niekedy i nôh.

Lézie na pobrušnici – jeden z prejavov endometriózy. Niet divu, že endometriózu spojenú so zrastami sprevádzajú silné bolesti. (zdroj: Wikipedia)

Štyri základné typy ochorenia

Endometrióza peritoneálna

Spočiatku sú ložiská také nepatrné, že sú voľným okom neviditeľné. Časom k nim prerastú zásobovacie kapiláry krvného riečiska a zblúdené endometrické tkanivo sa prekrvuje podobne ako výstelka maternice. Podobne ako v nej, aj v zhlukoch prebieha mesačný cyklus vrátane odlučovania buniek v čase menštruácie. Tieto odlúčené kúsky endometrického tkaniva však nemajú kam odchádzať a aktivujú imunitný systém, čím vznikajú lokálne zápalové ložiská. Tkanivo v nich väzivovatie a vytvárajú sa zrasty medzi tkanivami rôznych orgánov. Prípadné pnutie môže byť také silné, že dochádza až k perforácii pobrušnice.

Endometrióza ovariálna

Jej špecialitou sú cysty na vaječníkoch, ktoré dostali prezývku „čokoládové“, pretože obsahujú hnedú mazľavú substanciu z rozpadnutých erytrocytov.

Adenomyóza

Ide o formu endometriózy, pre ktorú sú charakteristické myómy – nezhubné krvácavé novotvary v svalovine maternice a okolia.

Rektovaginálna endometrióza

Býva považovaná za najťažší typ. Postihuje priehradku medzi pošvou a konečníkom, ale nielen tú. Časté sú uzlíky tkaniva a väzivovatenie prakticky kdekoľvek na maternici či priľahlých panvových kostiach.

Výsledky štúdie

Štatistický prieskum v skupine žien s ťažkou (rektovaginálnou) formou endometriózy odhalil, že až tretina z nich sa nám javí ako atraktívna. Presnejšie 31 zo sto pacientok. Je to takmer osemkrát viac v porovnaní so ženami, ktoré mali ľahkú formu endometriózy – peritoneálnu či ovariálnu. Medzi nimi bolo zo sta za atraktívnych považovaných osem. Podobne dopadli ženy, ktoré endometriózou netrpia. V hodnotení telesnej príťažlivosti bolo zo sta úspešných deväť.

Prečo výskumníci sledovali atraktivitu?

Možno preto, že pre nás mužov je atraktivita ženy niečo veľmi dôležité, a tak ťažko vedcom zazlievať, že sa ňou zaoberajú aj pracovne. Evolúcia nás sformovala tak, že sa nám na ženách páči hlavne mladosť a tvar tela. Má to svoju logiku, sú to atribúty plodnosti. Z rovnakého dôvodu sa nám atraktívnejšie zdajú ženy s priemernými črtami tváre, pretože odchýlky môžu byť signálom genetických anomálií. Pre nás mužov je typické, že bez ohľadu na vlastný vek uprednostňujeme ženy okolo dvadsiatky (väčšina prác udáva vrchol preferencií medzi 18. až 22. rokom). Nezávisle na kultúre je totiž vek tým najdôležitejším kritériom plodnosti a po tridsiatke to s ňou ide z kopca. Štatistiky tiež nemilosrdne odhaľujú, že v očiach mužov prudko klesá fyzická príťažlivosť žien okolo päťdesiatky. Vraj aj tým príroda dáva najavo, že nastal čas ich menopauzy.

Proporcie tzv. dokonalej tváre

Ďalšie sledované parametre

My muži u žien nielenže preferujeme „priemerné“ tváre, ale dávame prednosť aj ich priemernej hmotnosti. Podvedome vnímame i pomer medzi pásom a bokmi. Po veku je to vraj druhý najdôležitejší výberový faktor. Známy je pod anglickou skratkou WHR – waist-hip ratio. U dievčat pred pubertou, ktorým sa boky ešte nezaoblili, je tento pomer väčší – okolo 0,85. Mladým ženám sa WHR znižuje na asi 0,75. U starších žien, ktorým sa zväčšuje obvod pásu, tento ukazovateľ opäť narastá na 0,85 a viac. Muži WHR registrujú zrejme preto, že signalizuje optimálne telesné predispozície plodnosti, napríklad priestupnosť pôrodných ciest. Je dávno známym faktom, že ženy s úzkymi bokmi alebo obézne mávajú problémy s otehotnením i pôrodom. WHR navyše prezrádza, či žena nie je tehotná. Nuž, nie je v našej snahe starať sa o šírenie cudzích génov. Ženy to asi tušia, a tak si tie s nízkym WHR na nás často „vymýšľajú“. V devätnástom storočí nás miatli korzetmi.

Ale späť k štúdii. Aké hodnoty parametra WHR namerali vedci ženám v troch sledovaných skupinách? Pacientky so závažnou rektovaginálnou endometriózou mali priemer WHR 0,75 a krajné hodnoty 0,71 a 0,81. Ženy s ľahšou formou endometriózy mali podobný výsledok – priemer 0,76 a rozptyl 0,71 až 0,81. V kontrolnej skupine žien nepostihnutých endometriózou bola najvyššia nielen priemerná hodnota WHR – 0,78, ale i jeho okrajové hodnoty – 0,73 a 0,83.

Ďalší z parametrov, ktorý výskumníci sledovali, bol index telesnej hmotnosti (BMI). Aj keď ide o štatistický nástroj, ktorý je príliš jednoduchým prostriedkom ignorujúcim veľké množstvo dôležitých faktorov, napríklad stavbu tela či objem svalstva, je medzi ľuďmi obľúbený. Predpokladá sa totiž, že umožňuje porovnávať telesnú hmotnosť ľudí s rôznou výškou. Z meraní vyplynulo, že najnižšiu priemernú hodnotu BMI mali ženy s ťažkou formou endometriózy – 21,0 s odchýlkou ± 2,5, len o niečo vyššiu dosiahli ženy s jej ľahšou formou – 21,3 s odchýlkou ± 3,3 a ženy bez sledovanej diagnózy mali BMI najvyššie – 22,1 s odchýlkou ± 3,6.

Prvé sexuálne skúsenosti

To, že štatistika počiatku pohlavného života dopadne rovnako ako hodnotenie príťažlivosti, sa vlastne dalo očakávať. V skupine žien s najvyšším zastúpením tých atraktívnejších, teda s komplikovanou endometriózou, malo pred dovŕšením osemnásteho roku pohlavný styk 53 % slečien, v druhej, s ľahšou formou, 39 % a v tretej, „najmenej atraktívnej“, sa pred osemnástymi narodeninami za intímnym životom „ponáhľala“ necelá tretina, presnejšie 30 % dievčat.

Rozruch a pohoršenie

Taliani sú teraz pod paľbou odbornej kritiky, ktorá nespochybňuje výsledky, pýta sa však na dôvod, prečo práca vôbec vznikla a na čo je takýto výskum dobrý. Na tú prvú časť je odpoveď jasná – výskum bol financovaný z grantu Lekárskej fakulty Milánskej univerzity. Odpoveď na druhú časť – čo štúdia odhalila – je, že asi nič. Len konštatovala, že ženy s rektovaginálnu endometriózou majú vábnejšie telesné proporcie – väčšie prsia, užší pás i nižší index telesnej hmotnosti než priemer, čo asi najviac prispieva k ich príťažlivosti. Vysvetlenie týchto rozdielov štúdia neponúka. Špekuluje sa, že by za tým mohla byť hladina estrogénov. Niektorí odborníci sa domnievajú, že pri diagnóze endometrióza hrajú rolu.


Zdroj:

"Attractiveness of women with rectovaginal Endometriosis: a case-control study". Fertility and Sterility 2013 Jan.; 99(1) pii: 212-8

 

Hodnotenie článku

inVitro 3/2014

Gynekológia a pôrodníctvo

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 3/2014 Gynekológia a pôrodníctvo. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro