Slovenská diabetologická spoločnosť

Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) bola založená v roku 1968. Hlavnú zásluhu na tom mal prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc. V tomto roku si pripomíname 50. výročie jej vzniku. SDS, ktorá je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), má významné poslanie a ciele. Zastupuje svojich takmer 500 členov navonok, s cieľom ochraňovať ich oprávnené požiadavky a záujmy vo vzťahu k štátnym orgánom a k iným subjektom.

Výbor SDS na obdobie rokov 2018 – 2022 bol zvolený v máji 2018. Pracuje v 11-člennom zložení, revízna komisia má 3 zástupcov. Predsedom výboru SDS je v súčasnosti doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., podpredsedom doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. a vedeckým sekretárom doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

Výbor SDS hlavnú prioritu vidí v zabezpečení kontinuity zdravotnej starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus (DM). Táto starostlivosť je v Slovenskej republike (SR) veľmi dobre zorganizovaná a má vysokú úroveň. Výbor SDS na čele s jeho predsedníčkou je pripravený zúčastňovať sa na konštruktívnych jednaniach a riešeniach legislatívnych problémov, aj ich inicializovať v prospech fungovania systému zdravotnej starostlivosti o 400-tisíc pacientov, ktorí sú v SR dispenzarizovaní s diagnózou DM. V súčasnosti prebiehajú stretnutia medzi zástupcami vedenia Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (SES) a SDS s cieľom hľadania optimálneho riešenia splnenia všetkých legislatívnych a obsahových podmienok spoločného vzdelávania v študijnom odbore „Endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy“ tak, aby bola zachovaná samostatnosť obidvoch odborov, kódov, ambulancií a odborných spoločností.

Výbor SDS sa snaží pracovať čo najtransparentnejšie. Všetky dôležité úlohy, ktoré vyplývajú zo stanov SDS zabezpečuje a rieši nielen so všetkými členmi výboru SDS, ale aj s členmi rôznych komisií, sekcií a redakčných rád. Do odborných podujatí sa snaží v maximálnej miere zapájať mladých členov SDS, bez ktorých nemôže mať žiadna spoločnosť vývoj, ani budúcnosť.

Výbor SDS je a bude vždy k dispozícii otvorenej a transparentnej diskusii, aby mohol vykonávať prácu, ktorá je v prospech všetkých členov SDS.

 

Hodnotenie článku

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

Spoluautor

vedecký sekretár výboru SDS

Zobraziť všetky články

inVitro 4/2018

Diabetológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 4/2018 Diabetológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro