inVitro 3/2017

Kardiológia

Jesenné vydanie časopisu inVitro prináša aktuálne informácie z oblasti kardiológie. Aj v tomto čísle nájdete okrem odborných textov zaoberajúcich sa kardiovaskulárnymi ochoreniami a pridruženými komplikáciami aj pútavé rozhovory, blogy a množstvo zaujímavostí a noviniek.

V odborných článkoch sa dočítate o srdcovom zlyhaní, infarkte myokardu, angine pectoris, perikarditídach, bolestiach na hrudi, Marfanovom syndróme a o kardiovaskulárnom riziku po dovŕšení 40. roku života. Odborníci sa v tomto čísle venujú aj kardiovaskulárnym ochoreniam počas tehotenstva a pediatrickej kardiológii, ale aj možnostiam diagnostiky a terapie, ktoré ponúka súčasná medicína kardiologickým pacientom. Okrem toho prinášame praktické informácie o príčinách a liečbe nevoľnosti, o poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácie či o čoraz aktuálnejšom syndróme vyhorenia.

Odbornú časť dopĺňajú zaujímavé rozhovory. Porozprávali sme sa s herečkou novej generácie Petrou Vajdovou, ktorá nám odhalila svoje vášne i neresti. V publicistickom rozhovore prinášame informácie od slávneho českého kardiochirurga – profesora Jana Pirka, ktorý je prednostom Kardiocentra IKEM v Prahe. S Petrom Kollárikom, predsedom občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce sme preberali nielen srdcové problémy, ale aj združenie a jeho význam pre pacienta. V oblasti športu a zdravia sme vyspovedali najznámejšieho slovenského telovýchovného lekára – doktora Pavla Maloviča. Nezabudli sme ani na zamestnanca z vlastných radov – tentokrát nám o svojej práci projektového manažéra technického a hospodárskeho oddelenia Alphy porozprával inžinier Róbert Lamoš.

Aktuálnym vydaním zároveň oslavujeme 20 rokov existencie Alpha medical. Prečítajte si o našich začiatkoch, významných míľnikoch a dvadsaťročnom vývoji.

Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Aneuryzma aorty

Aneuryzma, čiže vydutie aorty, je nebezpečná diagnóza. Poznáme dva typy. Jeden je rozšírenie aorty vakovitého typu – väčšinou ide o chronické rozšírenie oslabenej steny hlavnej telesnej tepny, ktorá preto môže kedykoľvek pod tlakom krvi prasknúť, druhý typ je disekujúca aneuryzma. To je oveľa nebezpečnejší typ, pretože prichádza väčšinou v plnom zdraví a bez varovania. Pozdĺžne pri nej praskne stena tepny a do tejto trhliny sa tlačí pulzujúca krv. Ak sa trhlina otvorí znovu do vnútra cievy, pacient môže prežiť. Ak praskne navonok, vykrváca do vlastného tela.

Srdce na dlani

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera celosvetovo každý rok približne 17 miliónov ľudí na srdcovocievne ochorenia, čo predstavuje 31 % všetkých úmrtí. Z nich až 80 % zahŕňa akútny koronárny syndróm a náhlu cievnu mozgovú príhodu. Srdcové zlyhanie (HF) postihuje ročne celosvetovo viac ako 25 miliónov ľudí a incidencia stúpa, keďže populácia starne. Navyše, 1-ročná mortalita pacienta s diagnózou srdcového zlyhania po prepustení z nemocnice je 30 %, 5-ročná mortalita je viac než 50 % (porovnateľná s mortalitou kolorektálneho karcinómu), viac než 50 % pacientov s anamnézou srdcového zlyhania vyžaduje rehospitalizácie. V Európe postihuje akútny infarkt myokardu ročne 6 – 8 miliónov ľudí... Takto by sme mohli pokračovať – a jedným dychom konštatovať, že sú to všetko alarmujúce čísla. Preto nie je prekvapujúce, že srdcovo-cievne ochorenia (CVD) sú oprávnene v centre záujmu lekárov, a nielen kardiológov.

Marfanov syndróm

Marfanov syndróm je vzácne dedičné systémové ochorenie spojivového tkaniva s veľkou klinickou variabilitou. Charakteristické je postihnutie zrakového, skeletálneho a kardiovaskulárneho systému. Pacienti sú ohrození predovšetkým rozšírením aorty (aneuryzma) a predispozíciou k aortálnej disekcii a ruptúre. Včasnou diagnostikou a preventívnymi opatreniami je možné predísť život ohrozujúcim komplikáciám a zlepšiť kvalitu života ľudí s Marfanovým syndrómom.

Bolesť na hrudi

Bolesť na hrudi predstavuje symptóm, ktorý môže byť spôsobený rozličnými ochoreniami. Z etiologického hľadiska sú bolesti na hrudníku veľmi rôznorodá záležitosť. Bolesť môže byť lokalizovaná – povrchová (koža, svaly, kosti) hlboká – viscerálna/orgánová (kardiálna, pleurálna, ezofageálna, peptická, biliárna, pankreatická) alebo psychogénna (panický atak, depresia, neurotické ťažkosti). Príčiny, ktoré spôsobujú bolesti na hrudníku, sú heterogénne. Vo všeobecnosti ich môžme rozdeliť do dvoch skupín – kardiálne a nekardiálne. Do druhej kategórie patria ochorenia respiračného systému, hrudnej steny, gastrointestinálne, psychogénne a iatrogénne bolesti na hrudníku.

Perikarditídy

Perikardiálne ochorenia, v našom prípade konkrétne perikarditídy, predstavujú skupinu autonómnych ochorení, respektíve môžu byť súčasťou systémových ochorení. Sú charakterizované ako zápalové ochorenia perikardu (vak skladajúci sa z dvoch vrstiev – seróznej viscerálnej a fibróznej parietálnej vrstvy, medzi ktorými je dutina vyplnená perikardiálnou tekutinou). V mnohých prípadoch dochádza v priebehu niekoľkých dní ku klinickému zlepšeniu pacienta s perikarditídou, no neraz sa môžu objaviť aj sprievodné komplikácie, ako je napríklad tvorba perikardiálneho výpotku – čiže akumulácia tekutiny pod osrdcovníkom.

Syndróm vyhorenia

Syndróm vyhorenia je súbor príznakov, ktorý je nesmierne variabilný a prejavuje sa množstvom psychických a psychosomatických problémov pacienta. Rovnako sa klinický obraz ľahko zamieňa s inými, najmä psychiatrickými diagnózami, ktoré sú v rámci Medzinárodnej klasifikácie chorôb zaradené pod písmeno F, prípadne Z. Preto je dôležité uvedomiť si, aká je typológia pacienta so syndrómom vyhorenia, aké je jeho predchorobie a najmä, aké sú predispozície na to, aby týmto syndrómom pacient ochorel.

Nevoľnosť - nauzea

Nauzea (pôvod z gréčtiny – „morská choroba“) je veľmi nepríjemný, individuálne opisovaný, subjektívny pocit v zadnej časti hltanu, v epigastriu alebo v celom bruchu – sprevádzaný vegetatívnymi prejavmi (bledosť, potenie, slinenie, tachykardia), stratou gastrického tonusu, duodenálnou kontrakciou a refluxom intestinálneho obsahu do žalúdka. Môže, ale nemusí vyústiť do vracania. Nauzea je adaptabilno-evolučný proces – varovný signál, obranný mechanizmus, ktorý nás má chrániť pred konzumáciou toxínov. Avšak u ľudí sa nauzea vyskytuje napríklad aj po chirugickom zákroku, po chemoterapii, pri...

Infarkt myokardu – rekapitulácia poznatkov

Akútny koronárny syndróm (AKS) predstavuje spektrum klinických prejavov, ktoré charakterizujú infarkt myokardu s eleváciami ST segmentu (STEMI), infarkt myokardu s depresiami ST segmentu (NSTEMI) alebo nestabilnú angínu pectoris (NAP). Princípy, postupy, liečba, ale aj definícia AIM prešli rôznymi modifikáciami. Vzhľadom na významné zmeny v diagnostike, ktoré priniesli kardiošpecifické markery, bola vypracovaná nová definícia infarktu myokardu (IM). Podľa tretej globálnej pracovnej skupiny pre IM by mal byť pojem AIM použitý v prípade, ak je k dispozícii dôkaz myokardiálnej nekrózy v klinickej situácii zodpovedajúci akútnej myokardiálnej ischémii.

Ako derú kreslá kardiaci

Ak chcete vedieť, či má slon črevnú chrípku, spýtajte sa na to čističa klietok. Ak chcete vedieť, či bude mať pacient problémy so srdcom, konzultujte to s čalúnikom.

Angina pectoris

Angina pectoris je symptomatickou manifestáciou prechodnej myokardiálnej ischémie. Angina vzniká vtedy, keď potreba kyslíka pre myokard prevýši schopnosť koronárnej cirkulácie. Základom liečby všetkých kardiovaskulárnych ochorení je zmena životného štýlu. Farmakologické intervencie zahŕňajú moduláciu srdcovej frekvencie, relaxáciu hladkého svalstva, revaskularizáciu a iné. Niektoré tieto intervencie môžu priamo alebo nepriamo zabrániť nepriaznivým dôsledkom nedostatočného zásobovania myokardu kyslíkom alebo ich aspoň oddialiť. Predložený článok sumarizuje súčasné možnosti liečby anginy pectoris.

Malformácie, ktoré formujú víťazov

Najradšej relaxuje pri strihaní drevín, vedie výstrižkový archív, píše texty piesní a je presvedčený, že človek by sa nikdy nemal prestať hýbať. Okrem medicíny sa aktívne venuje aj hudbe či publicistike. Rozprávali sme sa s najznámejším slovenským telovýchovným lekárom, ktorý v rámci liečebného prístupu nerobí rozdiely medzi futbalistom svetového formátu a bežným slovenským pacientom – MUDr. Pavlom Malovičom, PhD., MPH, FMDr., primárom Kliniky telovýchovného lekárstva Nemocnice Staré Mesto v Bratislave.

Pediatrická kardiológia – najdôležitejšie míľniky

Pediatrická kardiológia je oblasť kardiológie a pediatrie, ktorej hlavnou náplňou bola donedávna predovšetkým starostlivosť o pacientov s vrodenými chybami srdca. Dnes je problematika oveľa širšia. Rozšírila sa predovšetkým o arytmológiu, ktorej význam v súčasnosti stúpa, najmä pri riešení problémov po operáciách srdca. Ďalej je to oblasť získaných chorôb srdca (zápalové ochorenia, kardiomyopatie, Kawasakiho choroba a iné) a v neposlednom rade aj oblasť prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Detstvo je jediné obdobie života, v ktorom sa dá realizovať systém primárnych preventívnych opatrení, ktoré môžu reálne zabrániť vzniku a rozvoju aterogenézy. Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najzávažnejšie problémy súčasnej medicíny, ich mortalita je v našej oblasti ešte stále veľmi vysoká (1).

Lacné pletené chlopne pre každého

Náš symbol lásky niekedy môže prestať fungovať správne a dôvodom nemusí byť práve infarkt. Niekedy to môže mať na svedomí obyčajná chrípka. Je však aj dosť iných príležitostí, pri ktorých nám zápal privodí nekrózu. Tá následne pozmení miesta, kde treba, aby nám „ventily“ dosadali správne. To sa potom srdce môže snažiť, ako chce, ale miesto pumpovania krvi do cievneho riečiska len preháňa krv v srdci z jedného miesta nadruhé. Chlopňu treba potom vymeniť, a to ešte skôr, než nám sval v dôsledku preťaženia vypovie službu.

Pacient po infarkte myokardu – čo treba zohľadniť?

Kardiovaskulárne (KVS) ochorenia sú v súčasnosti vedúcou príčinou úmrtia v rozvinutých krajinách a do roku 2020 sa predpokladá rovnaká situácia aj v rozvojových krajinách.(1) Koronárna ateroskleróza patrí medzi najčastejšie príčiny KVS ochorení a je spojená s vysokou morbiditou a mortalitou.(2) Medzi prejavy koronárnej aterosklerózy zaraďujeme aj akútny koronárny syndróm (AKS).

Slovo lieči viac ako skalpel – rozhovor s Ing. Petrom Kollárikom

Choroba srdca zasiahla do jeho života aj do práce vrcholového manažéra. Avšak len na pár dní. Po tom, ako mu implantovali kardiostimulátor, sa jeho život vrátil do tých istých koľají. Športuje a dnes, už na dôchodku, nestresuje. Ako predseda občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce Peter Kollárik pomáha tým, ktorí to potrebujú.

Srdcové zlyhanie

Srdcové zlyhanie (alebo inak srdcová nedostatočnosť) predstavuje veľmi závažnú a neprehliadnuteľnú skupinu príznakov naznačujúcich neadekvátnu funkciu srdca, ktorá vedie k mnohým, často až fatálnym následkom pre pacienta. Treba sa zamerať na túto rozsiahlu problematiku z rôznych uhlov a venovať jej dostatočný priestor, či už v bežnom laickom ponímaní, alebo na kardiologickom poli. Z týchto dôvodov považujeme za nevyhnutné venovať danej téme nasledujúce strany.

Kardiostimulátory

Milujem ich. Čo je vlastne malý zázrak s ohľadom na moje schopnosti vyradiť z prevádzky akýkoľvek počítač či magnetický kľúč len vďaka mojej prítomnosti. Kardiostimulátory ale vedia, že ich milujem a na rozdiel od počítačov (ktoré rád nemám a aj tie to vedia) neukončujú svoju činnosť, keď vstúpim do miestnosti a nepripravujú si na mňa zákerné výpadky funkcie – a to aj napriek tomu, že sú to v podstate tiež počítače. Sú vybavené batériou, ktorá má vydržať približne desať rokov – vyrábajú teda najdrahší prúd na svete a sú spojené s tým hlúpym svalom, nazývaným srdce, ktorý majú nakopávať a popoháňať jednou či dvoma elektródami.

Kardiovaskulárne riziko po dovŕšení 40. roku života

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí v Európe aj na Slovensku. Sú hlavnou príčinou invalidity a zníženej kvality života. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že mierny pokles tlaku krvi, obezity, cholesterolu a používania tabaku by incidenciu kardiovaskulárnych ochorení znížil o viac než polovicu.

Z nemocnice som utiekla na javisko – rozhovor s herečkou Petrou Vajdovou

Herečku Petru Vajdovú sme zastihli krátko po poslednej premiére sezóny pred divadelnými prázdninami. Ale žiadna letná pohodička jej ešte nehrozila, päť dní v týždni mala predstavenia, v pokluse medzi dabingom, natáčaním a skúšaním hry na Letné Shakespearovské slávnosti. A hoci bol krásny letný deň, mala na krku šál a do smiechu jej veľmi nebolo.

Kardiopulmonálna resuscitácia

Jednou z možností predĺženia života je vynájdenie elixíru mladosti a zdravia. Druhou možnosťou je obnova zlyhávajúcich alebo zlyhaných vitálnych funkcií. Táto téma je stále aktuálnou a nikdy nevieme, kedy budeme postavení pred situáciu, v ktorej len od nášho konania bude závisieť život iného človeka. Práve preto sme sa snažili pomocou tohto príspevku objasniť kolegom, ktorí neprichádzajú denne do styku s takýmito stavmi, ako by mali postupovať a vykonať úkony nevyhnutné na samotnú záchranu života a na to, aby sa zvýšila šanca na prežitie postihnutého.

Nie sme kardiocentrom pre VIP pacientov – rozhovor s profesorom Janom Pirkom, prednostom Kardiocentra IKEM v Prahe

Keď bol v roku 1958 vo švédskej Solne neďaleko Štokholmu implanto­vaný prvý kardiostimulátor, bol veľký ako chladnička. Dnes je to malá kovová krabička, ktorú si môže pacient nahmatať pod kľúčnou kosťou. Pokrok v medicíne však neustáva a je veľmi pravdepodobné, že už o 10 rokov bude do ľudského tela kompletne všitá aj mechanická srdcová podpora, ktorá do značnej miery nahradí transplantácie srdca. Taká je vízia profesora Jana Pirka, slávneho českého kardiochirurga a prednostu Kardiocentra IKEM v Prahe, ktoré je synonymom pokroku nielen v Českej republike, ale aj vo svete.

Zmysluplná prevencia nielen v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých (VLD) periodická preventívna prehliadka predstavuje základ preventívnej starostlivosti. Vďaka intervencii VLD je možné predchádzať najčastejším rizikovým faktorom kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Vo vnímaní širokej verejnosti je význam periodickej preventívnej prehliadky (PPP) stále podceňovaný, čomu zodpovedá iba približne 25 % účasť dospelej populácie na pravidelných prehliadkach u VLD. Trend účasti sa však trvale zvyšuje.

20 rokov Alpha medical

Tento rok je pre nás výnimočný, v Alpha medical oslavujeme 20. výročie. Vďaka všetkým, ktorí Alphu tvorili a dodnes tvoria, sme počas tých 20 rokov prešli poriadny kus cesty. Počas dvadsiatich rokov sme dosiahli veľa úspechov a z tých menej úspešných krokov sme sa mnoho naučili.

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“

Pri dobrej organizácii času je možné – takmer svojpomocne – postaviť dom aj popri náročnom a zodpovednom zamestnaní. Čas, ktorý ukrojí zo spánku, venuje starostlivosti o kvetiny a nový príbytok. Neodmietne žiadnu pracovnú výzvu, dokáže manažovať niekoľko náročných rekonštrukcií súčasne, najradšej má kvalitné mäso a bez tradičnej šálky zeleného čaju sa ráno nepohne ani na krok. Predstavujeme vám Ing. Róberta Lamoša, projektového manažéra technického a hospodárskeho oddelenia Alpha medical.

Kardiovaskulárne ochorenia počas tehotenstva

Kvôli zvyšujúcemu sa veku prvej gravidity, a vďaka starostlivosti o deti s vrodenými srdcovými chybami, sa spektrum chorôb, s ktorými sa stretávame v tehotenstve, mení. (1) Zatiaľ čo v minulosti boli hlavným problémom reumatické srdcové chyby, dnes sú to hypertenzia a vrodené srdcové chyby, korigované v detstve. (2) Zvlášť rizikové tehotné pacientky je vhodné koncentrovať do špecializovaných ambulancií a pôrodníckych centier, pretože liečebné zásahy optimálne pre ženu nemusia byť vhodné pre plod, a naopak. (3)

Laboratórne vyšetrenie a diagnóza

Od roku 2011, keď uzreli svetlo sveta prvé indikačné a frekvenčné obmedzenia na laboratórne vyšetrenia z dielne zdravotných poisťovní, uplynulo už 6 rokov. Lastovičkou v týchto aktivitách bola Všeobecná zdravotná poisťovňa. Čoskoro sa pridali aj ďalšie dve zdravotné poisťovne – Union a Dôvera, zistiac, že je to významný nástroj šetrenia ich finančných prostriedkov. Približne v tom istom čase sa začal v súvislosti so zamietnutými laboratórnymi vyšetreniami objavovať aj ďalší fenomén, a to „nesprávna“, „nepovolená“ alebo „nevhodná“ diagnóza k danému laboratórnemu vyšetreniu. Dnes chceme tento jav rozobrať z viacerých hľadísk.