inVitro 3/2018

Urgentná medicína

Jesenné vydanie časopisu inVitro prináša najnovšie poznatky z urgentnej medicíny. Okrem textov od odborníkov, ktorí prinášajú informácie o najčastejších stavoch, ktorými sa zaoberá urgentná medicína, v ňom nájdete množstvo zaujímavostí a noviniek a už tradične aj blogy a rozhovory.

Autori v aktuálnom čísle objasňujú príčinu vzniku, priebeh, diagnostiku, rýchlu pomoc a ďalší manažment pacientov, ktorých postihnú topenie, úpal, anafylaxia a anafylaktický šok či otrava hubami. Odborníci prinášajú návod, ako pristupovať k ľuďom v bezvedomí, v hypoglykemickej a hyperglykemickej kóme, pri polytraume, či v prípade postreleného krvácajúceho človeka. 

V tomto čísle sa venujeme stále aktuálnej téme GDPR, o ktorej sme sa porozprávali s Miroslavou Terem Greštiakovou, ktorá pôsobí ako Global Data Protection Officer v skupine Unilabs. Z vlastných radov sme vyspovedali doktora Ľubomíra Straku, manažéra DCP v Prešove, s ktorým sme sa rozprávali o zodpovednej a nezastupiteľnej úlohe patológov, o motivácii študentov vybrať sa touto cestou, ale napríklad aj o riadení tímu či o novom pracovisku. O živote záchranárov a o vývoji a fungovaní záchranárskeho systému sme sa rozprávali s inžinierom Ivom Krpelanom, generálnym riaditeľom spoločnosti Falck, ktorá je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. S docentom Petrom Celecom, prednostom Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK sme sa v rámci rubriky Progresívne zdravotníctvo zaoberali príčinami a riešeniami problémov nášho zdravotníctva, ale aj novinkami z oblasti vedy a výskumu. Vyspovedali sme aj Zuzanu Fialovú, herečku, ktorá mala s prácou záchranárov osobné skúsenosti počas teroristického útoku na moskovskom letisku Domodedovo. V Prahe sme sa rozprávali s docentom Sergejom Zacharovom z Toxikologického informačného strediska, ktorý objasnil, ako sa aj v prípade nebezpečných otráv dá zachrániť život.

Prajeme vám príjemné čítanie!


PDF
Články

Čo je dobré vedieť o mŕtvici

Podľa špecialistov združených v American Stroke Association sa mozgová mŕtvica v USA už dostala na špicu hlavných príčin úmrtí, a tento trend majú nasledovať aj ďalšie rozvinuté krajiny. Pritom by sa vraj v mnohých prípadoch dalo predísť tomu najhoršiemu, keby verejnosť mala aspoň základné povedomie o tejto chorobe a o jej príznakoch. Bohužiaľ, nie je to tak a panuje všeobecná nechuť niečo na tom zmeniť.

Slovenská urgentná medicína včera a dnes

Urgentná medicína (UM) je v medzinárodnom kontexte jedným z najmladších odborov. V roku 1998 bola UM prostredníctvom Manifestu UM vyhlásená za plnohodnotný odbor medicíny. Napriek tomu, že je to relatívne mladá lekárska špecializácia, veľmi dynamicky sa rozvíja. Je založená na znalostiach a zručnostiach nevyhnutných na prevenciu, diagnostiku a zvládnutie urgentných a emergentných príznakov chorôb a úrazov, ktoré postihujú pacientov všetkých vekových skupín a v celom spektre nediferencovaných somatických a duševných porúch.

Hypoglykémia a hypoglykemická kóma

Hypoglykémia je stav zníženej koncentrácie glukózy v krvi. Ide o laboratórnu a klinickú situáciu, keď dochádza k rozvoju viacerých nešpecifických príznakov, ktoré na toto zníženie upozorňujú, a to od prejavov hladu, nervozity, potenia, cez podráždenie, zrýchlenú činnosť srdca až po poruchy vedomia (kvalitatívne alebo kvantitatívne). Hypoglykemická kóma je život ohrozujúca komplikácia hypoglykémie.

Prvých päť minút je najdôležitejších

Miluje adrenalín a nové technológie. Má rád najmä tie, ktoré uľahčujú život a eliminujú chyby v práci. Okrem nich má vo svojej kancelárii aj v domácnosti externý defibrilátor, ktorý zachraňuje životy. Rovnako ako Falck, s ktorým je dvanásť rokov. Ivo Krpelan riadi činnosť dánskej spoločnosti Falck v strednej a vo východnej Európe.

Otrava hubami

Huby obsahujú mnoho látok dôležitých pre organizmus. Majú dokázané pozitívne účinky na imunitu, protirakovinové účinky a podobne. Slovenské príslovie hovorí: „Huby jedz, ale meno im vedz!“ Zberu húb v čase, keď rastú prakticky všade, sa venuje až 80 % populácie a práve slabé vedomosti sviatočných hubárov predstavujú najväčšie riziko vzniku otráv hubami (6).

Via diagnostica - Invazívne hubové infekcie

Najmä za posledných 30 rokov predstavujú invazívne hubové infekcie (IFI) závažný problém, a to nielen u imunokompromitovaných pacientov. Nárastom užívania širokospektrálnych antibiotík a podporením výskumu v oblasti foriem a priebehu hubových infekcií sa ich incidencia zvýšila aj u kriticky chorých dospelých a u pediatrických pacientov prijatých na jednotky intenzívnej starostlivosti. Z dôvodu zmien v liečebných stratégiách a zvýšeného používania antifungálnej profylaxie sa epidemiológia IFI podstatne zmenila a vzrástol počet infekcií spôsobených mikroskopickými vláknitými hubami, najmä rodu Aspergillus. V prípade IFI však diagnostika ostáva zložitá a detekcia a identifikácia klinicky relevantných izolátov si vyžadujú nové postupy. V tejto súvislosti sledujeme najnovšie pokroky v diagnostických modalitách a v antifungálnej terapii, aby sme mohli klinikom poskytnúť bezprecedentné nástroje na hodnotenie, zvládanie a najmä na včasnú diagnostiku takýchto infekcií.

Toxikologické strediská zachraňujú zdravie aj peniaze v zdravotníctve

Máte radi detektívne romány od Agathy Christie? Potom si možno myslíte, že keď požijete kyanid, nepomôže vám už ani svätená voda. Realita je však trochu iná. Ako hovorí doc. MUDr. Sergej Zacharov, PhD., či už požijete kyanid, alebo vypijete metanol, ktorý ešte v roku 2012 v Českej republike zabíjal, ak vám bude poskytnutá včasná a adekvátna pomoc, určite nezomriete. A práve to je poslaním Toxikologického informačného strediska v Prahe, ktoré poskytuje nepretržitú telefonickú lekársku informačnú službu, a to ako odborníkom, tak aj laikom. Tým sa však náročná práca strediska nekončí...

Polytrauma

Na vzniku úrazov sa podieľajú mnohé okolnosti a rôznorodé mechanizmy. Väčšinou ide o náhodné a neúmyselné poškodenie zdravia. Cieľmi prednemocničnej starostlivosti o pacienta s polytraumou sú rýchle diagnostikovanie, rýchla liečba a rýchly transport na definitívne ošetrenie do najvhodnejšieho a najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, ktoré je schopné dané zranenia stabilizovať a ošetriť.

Pri pľúcach mám rúčku od kufra

V januári roku 2011 utrpela herečka Zuzana Fialová spolu s kolegom Ľubošom Kostelným vážne zranenia pri samovražednom teroristickom útoku na moskovskom letisku Domodedovo. Porozprávali sme sa s ňou, ako to vtedy bolo a čo bolo potom, aj o tom, prečo je dôležité v živote spomaliť a urobiť si čas na pozorovanie toho, ako sa na zemi pária električky.

Topenie a úpal

Topenie a úpal patria k najčastejším príčinám vzniku akútnych stavov počas horúcich letných dní. Topenie sa ako príčina náhlych úmrtí vyskytuje vo všetkých vekových kategóriách, najviac ohrozenou skupinou sú deti a mladiství. Dĺžka trvania hypoxie v dôsledku topenia je faktorom limitujúcim prežitie topiaceho sa. Rovnako úpalom sú ohrozené všetky vekové kategórie a ak sa nezasiahne včas, môže skončiť aj fatálne, hlavne u detí a seniorov.

Reanimácia

Nie je to naozaj nič veselé. Nikoho nepoteší, keď sa človek náhle zloží, má zástavu srdcovej činnosti a nedýcha. Lekári, sestričky, prípadne laická verejnosť, sa púšťajú do reanimovania (tiež sa mu hovorí resuscitácia, môžete si vybrať), teda do opätovného oživovania pacienta. Nepochybne to je nesmierne dôležité.

Bezvedomie

Vedomie je komplexný pojem z medicíny, psychológie a filozofie a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého. Je to stav, v ktorom prebiehajú psychické funkcie, ktoré si jedinec uvedomuje a je schopný ich vzťahovať k svojmu „ja“. Na udržanie vedomia je nevyhnutná správna a nenarušená činnosť mozgovej kôry, mozgového kmeňa (ascendentného aktivačného retikulárneho systému) a ich vzájomné pôsobenie.

V zdravotníctve je kľúčová kvalita

Zdravotníctvo vníma ako tímový šport s tisíckami hráčov, ku ktorým patria nielen lekári, sestry, zdravotnícky personál, ale aj manažéri nemocníc a biomedicínski výskumníci. Je náročný na seba aj na druhých a snaží sa o to, aby kvalitní vedci ostávali na Slovensku. Rozčuľuje ho, keď majú ľudia priveľa rečí, ale málo činov. O liečení neduhov nášho zdravotníctva, ale aj o tom, čo je nové vo vede a vo výskume, sme sa porozprávali s docentom Petrom Celecom, prednostom Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Anafylaxia a anafylaktický šok

Anafylaxia je častým patologickým stavom a postihne približne 1 z 300 občanov európskej populácie v určitej fáze jeho života, s incidenciou od 1,5 do 7,9 osôb na 100 000 obyvateľov. Charakterizuje ju generalizovaná alergická reakcia, ktorá sa uskutočňuje bezprostredne po druhom alebo opakovanom kontakte s alergénom. Anafylaxia môže byť spustená viacerými alergénmi, pričom u detí ju najčastejšie vyvolávajú potraviny a u dospelých lieky.

Moderný patológ pracuje v prospech živých

Stretli sme sa v nových priestoroch Diagnostického centra patológie, ktoré už na prvý pohľad rúcajú tradičné nelichotivé predstavy o slovenskom zdravotníctve. Moderné pracovisko vybavené najnovšou technikou, plné spokojných zamestnancov riadi človek, ktorý je zanieteným športovcom, skúseným odborníkom, spravodlivým nadriadeným a presne vie, aké vlastnosti musí mať dobrý patológ. Rozprávali sme sa s doktorom Ľubomírom Strakom, manažérom Diagnostického centra patológie v Prešove.