Všeobecná starostlivosť o deti a dorast – pohľad z ambulancie

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast zabezpečuje – podobne ako všeobecné lekárstvo pre dospelých – miestne a časovo dostupnú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o deti a dorast do 18 rokov + 364 dní a u lekárov s certifikátom z dorastového lekárstva do 28 rokov. Všeobecná starostlivosť o deti a dorast má v náplni všetko, čo súvisí s chorobou a zdravím vo všetkých ekonomických a sociálnych súvislostiach so zreteľom na prostredie, v ktorom dieťa a mladistvý žije, študuje a pracuje. Zahŕňa v sebe poznatky z pediatrie, dorastového lekárstva a základné poznatky a prax z rôznych špecializačných odborov. Uplatňuje ich prostredníctvom činností preventívnych, diagnostických, liečebných, rehabilitačných a posudkových u všetkých ochorení a stavov detí a dorastu.

Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

Všeobecný lekár pre deti a dorast poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť svojim zaregistrovaným pacientom, ale aj neodkladnú starostlivosť všetkým deťom a mladistvým bez ohľadu na trvalé bydlisko, pohlavie, rasu a vierovyznanie.

Zdravotnú starostlivosť poskytuje všeobecný lekár pre deti a dorast vo svojej ordinácii, v domácom prostredí pacienta alebo v mieste náhlej poruchy zdravia či úrazu. Lekár pracuje spolu so sestrou a podľa potreby aj s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi tak, aby zabezpečil čo najlepší manažment svojej ambulancie.

Na základe symptómov určí, ktoré ochorenia môže liečiť sám, ktoré vyžadujú špecializované konziliárne vyšetrenie, dispenzarizáciu u špecialistu, ktoré treba hospitalizovať a zabezpečuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o dieťa a mladistvého aj po hospitalizácii.

Pri poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti svojim pacientom lekár spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami v regióne a zúčastňuje sa medzirezortnej spolupráce. Spolupracuje najmä s orgánmi miestnej správy a zariadeniami sociálnej starostlivosti a v prípade potreby i s ostatnými inštitúciami, ktoré riešia problémy detí. Zaoberá sa deťmi a dorastom v chorobe aj v zdraví.

Súčasťou práce a činnosti všeobecného lekára pre deti a dorast je poskytovanie predškolskej a školskej zdravotnej starostlivosti: vyjadrenie sa k schopnosti a zdravotnej spôsobilosti detí a mladistvých študovať na škole, prípadne pracovať vo zvolenom odbore v práci a tiež posudzovanie pracovnej schopnosti na vykonávanie určitej práce v budúcnosti.

Spolu so zamestnancami ochrany verejného zdravia sa zúčastňuje realizácie protiepidemických a hygienických opatrení a výchovy k správnej životospráve. Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje nielen rast a správny vývoj dieťaťa, ale dokáže ovplyvniť i jeho zdravie v budúcnosti, je výživa. V súčasnosti sú k dispozícii štúdie, ktoré dokazujú priamy vplyv výživy v ranom veku na vznik niektorých, najmä civilizačných, ochorení v dospelosti. Nejde však len o obezitu, ktorej výskyt v rozvinutých krajinách celosvetovo neustále stúpa, ale nesprávna výživa môže napomôcť i vzniku cukrovky, vysokého krvného tlaku alebo alergií.

Výživa

Výživa detí v prvých mesiacoch života je pomerne presne definovaná. Skladá sa hlavne z mlieka a jednoduchších chutí. S pribúdajúcim vekom má byť dostatočne pestrá a vyvážená a je viac podmienená stravovacími návykmi rodiny. Je známe, že deti všeobecne preferujú sladkú chuť a spontánne si vyberajú sladké potraviny, preto ich výber treba korigovať a snažiť sa poskytnúť dieťaťu skutočne vyváženú stravu a položiť základ jeho celoživotných stravovacích návykov, zdravý vzťah k jedlu a k pitnému režimu, správnej výžive a k životospráve vôbec. Vplyvom výživy na budúce zdravie človeka sa zaoberá tzv. nutričné programovanie. Podľa tejto vedy sú výživa, výber stravy a správne stravovacie návyky najmä v prvých 1 000 dňoch jednými z najsilnejších faktorov, ktoré „programujú“ zdravie a kondíciu každého jedinca už na začiatku jeho života. Napríklad nedostatok vápnika a vitamínu D v detskom veku môže neskôr viesť k rozvoju osteoporózy a častejším zlomeninám, nedostatok železa vedie k málokrvnosti a nadbytok cukrov a tukov v detskom veku súvisí s neskoršou obezitou a možným rozvojom cukrovky. Najnovší vedecký výskum ukazuje, že zdravie dieťaťa je nanajvýš z 20 % podmienené génmi a najmenej z 80 % ho v ranom veku ovplyvňujú okolité faktory, ktoré môžeme pozitívne ovplyvniť. Medzi kľúčové okolité faktory patria okrem výživy aj pohyb, dostatok spánku a životný štýl.

Obrázok č. 1: Logo 4,85 Game Over symbolizuje, že život je hra a každá hra má svoje pravidlá.

Preventívny program proti civilizačným chorobám

Od roku 2004 sa na Slovensku uskutočňuje projekt pod názvom Preventívny program proti civilizačným chorobám 4,85 Game Over (Obrázok č. 1). Spojenie game over po slovensky znamená, že hra sa skončila. Číslica v názve predstavuje hornú hranicu hladiny cholesterolu v krvi pre deti a mladistvých. Logo má symbolizovať, že život je hra a každá hra má svoje pravidlá. Ak má teda mladý človek hladinu cholesterolu vyššiu než 4,85 mmol/l, hra sa pre neho skončila, pretože hral zle. Podľa možností by mal teda začať hrať odznova a inak – inak prehrá definitívne. Súčasťou projektu je aj informačná a zábavná kampaň týkajúca sa zdravého životného štýlu, budovanie ihrísk či spolupráca s detskými lekármi.

Praktický lekár pre deti a dorast v rámci preventívnej prehliadky v 11. roku dieťaťa vykonáva skríning hladiny celkového cholesterolu, v 17. roku realizuje reskríning hladiny celkového cholesterolu a pridáva sa vyšetrenie triacylglycerolov a glykémie. Podľa rodinnej anamnézy, antropometrických ukazovateľov, merania krvného tlaku a hodnôt celkového cholesterolu vyhľadáva a diagnostikuje deti i mladistvých s rizikovými faktormi včasnej aterosklerózy s dyslipidémiou. Konzultuje a odosiela pacientov do odbornej ambulancie, zaisťuje a kontroluje liečebný režim a správnu životosprávu. Zabezpečí poučenie rodičov o význame pohybovej aktivity, stravovacích návykoch a o škodlivosti fajčenia.

Tabuľka č. 1: Hodnoty skríningu v 11. roku dieťaťa
Tabuľka č. 2: Hodnoty skríningu v 17. roku dieťaťa

Očkovanie

Ďalej praktický lekár pre deti a dorast vo svojej ambulancii vykonáva plošný vakcinačný program schválený v Slovenskej republike. Cieľom vakcinácie – očkovania je čo najúčinnejšie chrániť jedinca, ale aj celú spoločnosť, pred infekčnými chorobami. Sú stanovené pravidlá podávania jednotlivých vakcín, vek, kedy má byť jedinec očkovaný, časové odstupy a iné detaily. Výsledkom je očkovací kalendár, ktorý presne definuje stratégiu očkovania v každej krajine, od raného detstva až do vysokého veku jedinca. Všeobecné pravidlá platia na celom svete a sú definované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Očkovací kalendár si pritom definuje každá krajina samostatne. Slovenský systém svojou efektivitou (viac než 98-percentná zaočkovanosť detskej populácie), elimináciou väčšiny detských infekčných ochorení a operatívnym dopĺňaním nových vysoko účinných očkovaní patrí v celosvetovom hodnotení medzi špičkové systémy. Infekcie vedúce k život ohrozujúcim chorobám a rozsiahlym epidémiám predstavujú riziko nielen pre občanov, ale aj štát. Je teda v záujme jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, aby sme boli voči týmto ochoreniam čo najlepšie chránení. Aj preto je očkovanie proti najdôležitejším infekčným ochoreniam na Slovensku zakotvené v zákonoch ako pravidelné povinné očkovanie. Takéto očkovanie je plne hradené zo zdravotného poistenia.

V rámci pravidelného povinného očkovania sa na Slovensku realizuje základné očkovanie týmito vakcínami:

  • hexavalentná (šesťzložková) vakcína, ktorá chráni deti pred šiestimi chorobami: diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ), hemofilová infekcia, poliomyelitída (detská obrna) a hepatitída (žltačka) typu B,
  • pneumokoková vakcína chráni pred najzávažnejšími ochoreniami spôsobenými pneumokokmi,
  • MMR vakcína je trojzložková vakcína proti osýpkam, mumpsu a rubeole.

Okrem očkovania, ktoré je zahrnuté do systému plošného očkovania na Slovensku, môžu rodičia požiadať ešte o iné očkovania, ktoré patria medzi očkovania odporúčané, respektíve očkovania na vlastnú žiadosť – proti rotavírusovej a meningokokovej infekcii, hepatitíde (žltačke) typu A, kliešťovej encefalitíde, rakovine krčka maternice u dievčat, respektíve genitálnym bradaviciam u chlapcov (HPV) či sezónne každoročné očkovanie proti chrípke.

Obrázok č. 2: Očkovací kalendár
Tabuľka č. 3: Preventívne prehliadky zahrnuté v zdravotnom poistení

Preventívne prehliadky

Ďalšou dôležitou náplňou zdravotnej starostlivosti o deti a dorast sú preventívne prehliadky, ktoré umožňujú včasné odhalenie a nápravu odchýlok od fyziologického stavu v priebehu vývoja. Mimoriadna pozornosť sa venuje deťom v najrizikovejšom období života, a to deťom do jedného roku života s dôrazom na poradenstvo zamerané na laktačný program.

Záver – lekár ako poradca rodiny

Praktický lekár pre deti a dorast je aj „rodinným“ lekárom a stáva sa poradcom rodiny pri zabezpečovaní optimálneho vývoja dieťaťa, výživy a zdravého spôsobu života. Je ochrancom práv a advokátom dieťaťa v súlade s Chartou práv dieťaťa a inými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie.


Literatúra

  1. 4,85 Game Over: http://www.gsk.sk/game_over.html
  2. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast: http://aslsr.sk/vseobecne-lekarstvo-pre-deti-a-dorast/koncepcia.html
  3. Nutriklub: https://www.nutriklub.sk/
  4. Očkovací kalendár na rok 2015: http://www.uvzsr.sk/kalendar/
Hodnotenie článku

MUC. Táňa Hunáková

Spoluautor

Lekárska fakulta, SZU

Zobraziť všetky články

inVitro 4/2015

Pediatria

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 4/2015 Pediatria. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro