Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (konfirmácia)

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Bordetella pertussis je gram-negatívna aeróbna nepohyblivá palička. Je pôvodcom ochorenia čierny kašeľ. Je rozšírená celosvetovo, rezervoárom je človek. Z človeka na človeka sa prenáša kvapôčkovou infekciou, je vysoko nákazlivá. Baktérie sa viažu na bunky riasinkového epitelu dýchacích ciest. Klinický priebeh ochorenia závisí od tvorby virulentných faktorov patogénom. Virulentné faktory majú charakter adhezínov a toxínov. Najdôležitejšie faktory pri adherencii sú filamentózny hemaglutinín a pertussický toxín, ktoré môžu fungovať ako exotoxíny alebo adhezíny. Pertussický toxín vytvára len B. pertussis. B. parapertussis pertussický toxín nevytvára. Pri uchytení sa na hostiteľskú bunku zohrávajú úlohu ďalšie virulentné faktory: pertaktín a BrkA (Bordetella resistance to killing). Imunitnú odpoveď organizmu ovplyvňuje toxín adenylátcykláza. Tracheálny cytotoxín spôsobuje stázu pohybu riasiniek cylindrického epitelu.
Cena za 1 vyšetrenie
19,90 eur
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Inkubačná doba je 7 – 14 dní. Po nej nasleduje „katarálne štádium“ trvajúce jeden až dva týždne. Prejavy ochorenia sa zhodujú s prejavmi iných infekcií horných dýchacích ciest (serózna sekrécia z nosa, nehnisavá konjunktivitída, občasný kašeľ a mierne zvýšená telesná teplota). Druhé, „paroxyzmálne štádium“ je sprevádzané náhlymi záchvatmi nekontrolovateľného kašľa, ktoré niekedy trvajú aj niekoľko minút. Na ich konci možno počuť híkavý zvuk. Po záchvate často dochádza k zvracaniu. Záchvaty kašľa sú častejšie v noci a ich počet môže byť až 50 za 24 hodín. Paroxyzmálne štádium môže trvať jeden až šesť týždňov. Pre tretie, „rekonvalescentné“ štádium je charakteristický chronický, týždne trvajúci kašeľ. U detí mladších ako 2 roky bývajú častými komplikáciami sekundárna pneumónia alebo zápal stredného ucha. U starších detí a u dospelých máva pertussis „atypický priebeh“. Katarálne štádium nebýva tak výrazné, charakteristickým prejavom sú opakujúce sa záchvaty kašľa, často trvajúce dlhšie než tri týždne. Niekedy môžu byť v týchto vekových skupinách prítomné aj inspiračné zvuky a zvracanie po záchvatoch kašľa, čo sa považuje za signifikantné pre pertussis. Obdobie rekonvalescencie býva dlhšie. Čierny kašeľ môže spôsobiť vážne a potenciálne život ohrozujúce komplikácie u dojčiat a malých detí, ktoré nie sú plne vakcinované. Zdrojom infekcie môžu byť staršie deti a dospelí s atypickým priebehom infekcie B. pertussis, pretože imunita získaná očkovaním sa po dekádach znižuje. Reinfekcie u ľudí starších než 60 rokov môžu mať ťažký, život ohrozujúci priebeh.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 014; 015; 018; 019; 020; 025; 031; 040; 045; 048; 049; 060; 063; 104; 108; 109; 114; 145; 154; 155; 156; 163; 216; 312; 323; 329; 331; 332; 336;

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 014; 015; 018; 019; 020; 025; 031; 040; 045; 048; 049; 060; 063; 104; 109;140; 145; 154; 155; 156; 216; 312; 329; 331; 332;

Indikácia Dôvera

t. č. nie je bližšie určená

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je bližšie určená
Frekvencia Union
t. č. nie je bližšie určená
Frekvencia VšZP
t. č. nie je bližšie určená
Interferencia
Použiteľnosť pre prax
Neuvedené
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi nalačno: skúmavka na odber venóznej krvi.
Krv treba po odbere uchovávať pri izbovej teplote 20 –25 °C, maximálne do 12 hodín, a čo najskôr ju odoslať do laboratória. Ak sa predpokladá, že vzorku nebude možné dopraviť do laboratória v deň odberu, treba zabezpečiť jej centrifugáciu. Odseparované sérum možno skladovať pri teplote 2 – 8 °C do 48 hodín, na dlhodobejšie skladovanie treba sérum zmraziť pri teplote -17 až -20 °C.
Odporúča sa vyšetriť 2 vzorky krvi dobraté s odstupom 2 – 4 týždňov.
Referenčné rozpätie
Interpretačné kritériá pre anti Bordetella pertussis IgA (skríning aj konfirmácia)
< 12,0 IU/ml: negatívne
≥ 12,0 IU ml: pozitívne

Interpretačné kritériá pre anti Bordetella pertussis IgG (skríning aj konfirmácia)
< 40,0 IU/ml: negatívne
≥ 40,0 až < 100,0 IU/ml: hraničné
≥ 100,0 IU/ml: pozitívne
Interpretácia výsledkov
Priamy dôkaz – kultivácia alebo PCR. Diagnostiku pertussis a parapertussis vykonáva Národné referenčné centrum v Banskej Bystrici. Najvhodnejším materiálom je výter z nosohltanu, prípadne nazofaryngeálny aspirát. Odber je vhodné vykonať čím skôr po objavení klinických symptómov (väčšinou do 2 týždňov, u detí a nezaočkovaných osôb do 4 týždňov). Vhodnejšie je vykonať odber pred ordináciou antibiotickej liečby, no DNA Bordetella pertussis (PCR) možno dokázať aj po ordinácii ATB terapie.

Nepriamy dôkaz – sérologická diagnostika, ktorá sa používa na retrospektívny dôkaz ochorenia. Odporúča sa dvojvzorková sérologická diagnostika, keďže interpretácia takto získaných výsledkov je presnejšia a spoľahlivejšia. Najvyššiu senzitivitu a špecificitu majú ELISA súpravy, ktoré ako antigén používajú purifikovaný nedetoxifikovaný pertussický toxín (PT). Keďže PT je súčasťou acelulárnych vakcín, imunitnú odpoveď na prebiehajúcu infekciu nemožno jednoznačne odlíšiť od imunitnej odpovede organizmu na nedávnu vakcináciu. Vzhľadom na nepretržitú cirkuláciu Bordetella pertussis v populácii sú protilátky anti PT IgG detegovateľné u väčšiny adolescentov a dospelých. Pri dvojvzorkovej sérológii sa prvá vzorka odoberie čo najskôr, už pri podozrení na ochorenie a druhá vzorka za najmenej 2 – 4 týždne po odbere prvej vzorky. Dôkazom akútnej infekcie je ≥ 100-percentný nárast koncentrácie IgG protilátok alebo ≥ 50-percentný pokles koncentrácie IgG protilátok. Avšak v prípade sekundárnej imunitnej odpovede nemusí dôjsť k ≥ 100-percentnému nárastu koncentrácie IgG protilátok v párových vzorkách ani v prípade infekcie séra. V takých prípadoch môžu hladiny IgG protilátok vyššie než 60 – 75 IU/ml znamenať suspektnú akútnu infekciu B. pertussis (ak pacient nebol očkovaný v posledných 12 mesiacoch). Stanovenie IgA protilátok je doplňujúcim vyšetrením, pozitivita IgA protilátok podporuje diagnózu akútnej infekcie, pri reinfekciách však nemusí dôjsť k vzostupu koncentrácie IgA protilátok. Pozitivita len IgA protilátok v 2 vzorkách séra, odobratých s odstupom 2 – 4 týždňov, nezodpovedá kritériám akútnej infekcie B. pertussis.

Test používaný na konfirmačné stanovenie anti B. pertussis IgA, IgG má vyššiu špecificitu než skríningový test, preto má konfirmačné stanovenie anti B. pertussis IgA, IgG vyššiu diagnostickú hodnotu.