Anti Müllerian hormón (AMH)

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Je to glykoproteínový dimér zložený z dvoch reťazcov spojených disulfidickými mostíkmi. Patrí ku skupine transformujúcich faktorov. Gén kódujúci ľudský AMH je uložený na krátkom ramene chromozómu č. 19. U žien: produkovať sa začína v ováriách až v puberte, má za úlohu kontrolovať tvorbu primárnych folikulov tým, že inhibuje nadmerný účinok FSH. Počas jednotlivých fáz menštruačného cyklu sa jeho hladina nemení, takže odber je možný kedykoľvek. Vylučuje sa iba v malých folikuloch (maximálne do veľkosti 4 mm), je teda ukazovateľom ich objemu, tzv. folikulárnej rezervy. Je to relatívne nový marker ovariálnej funkcie. U mužov: Syntetizuje sa až do puberty, potom jeho tvorba klesá.
Cena za 1 vyšetrenie
9,96 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Vhodné v prípade: • sledovania folikulárnej rezervy pred IVF – ženy s vyššou koncentráciou AMH majú väčšiu šancu po stimulácii otehotnieť (vypovedá to o vyššom počte primordiálnych folikulov), • monitorovanie syndrómu polycystických ovárií, • napomáha v rozhodovaní medzi premenopauzou a menopauzou.
Indikácia VšZP

009; 289; 062

Indikácia Union

009; 017; 289; 062;064; 153

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za mesiac
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Z hemolyzovaných sér nebude vyšetrenie realizované, možnosť interferencie heterofilných protilátok v sére pacienta, pacienti, ktorí podstúpili imunoterapiu alebo liečbu využívajúcu imunoglobulíny alebo fragmenty imunoglobulínov môžu produkovať protilátky, ktoré interferujú pri imunologických stanoveniach.

Použiteľnosť pre prax
U žien: viď vľavo
U mužov: jeho význam a využiteľnosť v diagnostike je predmetom skúmania.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom.
Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 –25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
- chlapci (0. – 10. rok života): 3,8 – 159,8 ng/ml
- muži (10. rok – 99. rok života): 1,05 – 14,7 ng/ml
- dievčatá (0. – 10. rok života): 0 – 8,9 ng/ml
- ženy (10. rok – AH88): 0 – 11,6 ng/ml
- ženy (po menopauze): nedetekovateľné hladiny AMH
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.