Anti Toxoplasma gondii IgG

Metóda
konfirmácia Line blot
Význam stanovenia
Toxoplasma gondii je parazitický prvok, ktorý má zložitý vývojový cyklus. Jeho definitívnym hostiteľom sú mačkovité šelmy. Nakazené mačky vylučujú infekčné oocysty, ktorými sa môžu nakaziť teplokrvné živočíchy. Človek sa môže nakaziť prehltnutím zrelých oocýst (potrava, ruky kontaminované pôdou), konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mäsa, ktoré obsahuje vývinové štádia parazita alebo transplacentárne. Po prekonaní akútnej infekcie sa vplyvom imunitnej odpovede aktívne množenie parazita zastaví a vytvoria sa tkanivové cysty, v ktorých parazit prežíva dlhodobo, pravdepodobne do konca života. Tkanivové cysty sa najčastejšie vyskytujú v CNS, v očnej sietnici, v kostrovom svalstve.
Cena za 1 vyšetrenie
20,80 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Akvirovaná toxoplazmóza: väčšina infekcií prebehne asymptomaticky, respektíve s miernymi symptómami: lymfadenitída, bolesti hlavy, celková únava, zvýšené teploty, bolesti vo svaloch, nechutenstvo, zväčšené, nebolestivé lymfatické uzliny. Toxoplazmóza u imunodeficientných pacientov (pacienti s AIDS): aktivácia latentnej nákazy sa prejavuje zápalovými procesmi CNS, encefalomyelitídou, pneumonitídou, myokarditídou – môže mať veľmi ťažký priebeh. Kongenitálna toxoplazmóza: v I. trimestri spôsobuje infekcia ťažké poškodenie CNS, ktoré často vedie k odumretiu plodu. Infekcia v II. trimestri môže mať za následok hydrocefalus, mentálnu a psychomotorickú retardáciu, slepotu a kalcifikácie v mozgu,. Pri nákaze v III. trimestri sa deti narodia obvykle nepoškodené, ale sa u nich môže chorioretinitída prejaviť neskôr. Včasná liečba matky počas gravidity znižuje incidenciu kongenitálnej toxoplazmózy o 60 %.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 017; 018; 020; 025; 028; 029; 031; 040; 045; 048; 050; 051; 060; 063; 100; 104; 108; 109; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 312; 329; 331; 332; 341; 323

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 017; 018; 020; 025; 028; 029; 031; 040; 045; 048; 050; 051; 060; 063; 100; 104; 109; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 312; 329; 331; 332; 341

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za mesiac
Frekvencia VšZP
1x za mesiac
Interferencia

Mikrobiologická kontaminácia, heterofilné protilátky v ľudskom sére môžu reagovať s imunoglobulínmi reagencíí a interferovať s imunoanalýzami.

Použiteľnosť pre prax
Anti Toxoplasma gondii avidita IgG: sila väzby medzi antigénom a IgG protilátkami umožňuje odlíšiť primárnu infekciu od reaktivácie, respektíve perzistencie IgM protilátok. Sila väzby medzi protilátkami a antigénom narastá s vyzrievaním imunitnej odpovede počas trvania infekcie. IgG protilátky s nízkou aviditou sú indikátorom akútnej primárnej infekcie.
Anti Toxoplasma gondii IgA, IgE (ELISA): IgA protilátky a IgE protilátky proti T. gondii: koncentrácia IgE a IgA protilátok sa pri akútnej infekcii zvyšuje takmer súčasne s IgM protilátkami. IgA protilátky vymiznú spravidla do 3 mesiacov po prekonaní infekcie, IgE protilátky vymiznú skôr než IgA protilátky. Stanovenie IgE aj IgA protilátok je dôležitým potvrdením akútnej infekcie. IgA protilátky môžu perzistovať dlhodobo asi u 10 % pacientov. IgA protilátky pri akútnej infekcii nevytvorí približne 10 % pacientov.
Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot): pri Line Blote sa posudzuje reaktivita vzorky séra s jednotlivými antigénmi T. gondii, pričom jednotlivé druhy protilátok sa pri infekcii T. gondii tvoria v časovom slede, takže umožňujú odhadnúť štádium infekcie. Výsledok Line Blotu je kvalitatívny (negatívny, hraničný, pozitívny), pričom je na výsledku uvedená reaktivita séra s jednotlivými antigénmi.
Anti Toxoplasma gondii IgM (skríning): IgM protilátky sú najlepší marker akútnej toxoplazmózy. Objavujú sa 2 – 4 týždne po infekcii, vymiznú väčšinou do 9 mesiacov po akútnej infekcii. Niekedy sa vytvoria len veľmi nízke hladiny IgM protilátok (IgM lowresponder). Pomerne často pretrvávajú v nízkych hladinách dlhodobo (roky). IgM protilátky sa nemusia vytvoriť u očných foriem toxoplazmózy – u novorodencov s kongenitálnou infekciou.
Anti Toxoplasma gondii IgG (skríning): IgG protilátky pri infekcii T. gondii stúpajú pomalšie ako IgM protilátky – vrchol dosahujú po 6 mesiacoch od infekcie. Vysoké koncentrácie IgG protilátok (> 700 IU/ml) sú znakom skôr odoznievajúcej než akútnej infekcie. Po prekonaní infekcie IgG protilátky klesajú pomaly a v nízkych až stredných koncentráciách pretrvávajú zvyčajne celý život.
Anti Toxoplasma gondii (KFR): celkové protilátky proti T. gondii metódou komplemet fixačnej reakcie: protilátky detegované KFR sa objavujú 1 – 3 týždne po infekcii, maximum dosahujú po 5 – 6 mesiacoch. KFR umožňuje sledovať dynamiku tvorby protilátok.
Akútna infekcia:
1. fáza infekcie: do 3 mesiacov po infikovaní
IgG: protilátky proti GRA7 a/alebo GRA8 pozitívne, neskôr p30 protilátky a MAG1, GRA1 protilátky
IgM: ROP1c protilátky pozitívne, protilátky proti MIC3, GRA7 a GRA8 môžu byť pozitívne
2. fáza infekcie: 3 – 6 mesiacov po infikovaní
IgG: okrem pozitivity GRA7, GRA8, p30, MAG1, GRA1 sa vytvárajú protilátky proti rSAG1
IgM: zvyčajne pozitívne ROP1c protilátky a/alebo MIC3, GRA7 a GRA8 protilátky
3. fáza infekcie: 6 – 12 – 36 mesiacov po infikovaní
IgG: GRA7, GRA8, p30, MAG1, GRA1, rSAG1 pozitívne, GRA7 a GRA8 protilátky vo vysokých koncentráciách
IgM: ROP1c protilátky pozitívne/hraničné
4. fáza infekcie: 6 – 12 (– 36) mesiacov po infikovaní
IgG: koncentrácia GRA7 a GRA8 protilátok sa znižuje, protilátky p30 pretrvávajú najdlhšie
IgM, IgA: negatívne
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Sérologické vyšetrenie protilátok proti T. gondii.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Krv po odbere je potrebné uchovávať pri teplote 20 – 25 °C a čo najskôr ju odoslať do laboratória. Ak sa predpokladá, že vzorku nebude možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej centrifugáciu.
Odseparované sérum je potrebné skladovať pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 48 hodín. Dlhodobejšie skladované sérum treba uchovávať zmrazené pri teplote -17 až -20 °C.
Referenčné rozpätie
Anti Toxoplasma gondii avidita IgG:
- index avidity < 0,3 – nízka avidita: možnosť primárnej infekcie v dobe kratšej ako 4 mesiace pred odberom
- index avidity ≥ 0,3 až <0,4 – stredná avidita: nie je možné rozlíšiť nedávnu a dávnejšie prekonanú infekciu
- index avidity ≥ 0,4 – vysoká avidita: primárna infekcia viac ako 4 mesiace pred odberom

Anti Toxoplasma gondii IgA, IgE (ELISA):
< 0,9 negatívne
≤ 1,1 hraničné
> 1,1 pozitívne

Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot):
IgG protilátky sa tvoria postupne proti jednotlivým antigénom. GRA7, GRA8 protilátky sú detekovateľné už na začiatku fázy 1, následne sa tvoria p30 protilátky. MAG1, GRA1 sa môžu vytvoriť trochu neskôr. Protilátky proti rSAG1 antigénu sa vytvoria zvyčajne v 2. fáze (3 – 6 mesiacov po infikovaní). Pozitivita protilátok len proti p30 antigénu znamená, že infekcia bola prekonaná veľmi dávno.
IgM protilátky: protilátky proti ROP1c antigénu sú hlavným typom IgM protilátok. Okrem toho sa v akútnej fáze vytvárajú protilátky v triede IgM proti MIC 3, GRA7, GRA8 antigénom. Protilátky proti MIC3 antigénu sú dôležitým markerom akútnej infekcie v prípade slabej imunitnej odpovede k ROP1c antigénu. Perzistenciu IgM protilátok najčastejšie spôsobujú protilátky proti ROP1c antigénu.
IgA protilátky: tvorba IgA protilátok môže byť u jednotlivých pacientov veľmi rozdielna. Prítomnosť IgA protilátok je dobrým doplňujúcim markerom akútnej infekcie. Z reaktivity IgA protilátok proti jednotlivým antigénom však nie je možné robiť závery ohľadom fázy infekcie T. gondii.

Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning):
< 0,9 – negatívne
0,9 ≤ až < 1,0 – hraničné
≥ 1,0 – pozitívne

Anti Toxoplasma gondii (KFR):
- titer < 1 : 4 – negatívne
- titer = 1 : 4 – hraničné
- titer > 1 : 4 – pozitívne
- titer 1 : 64 a vyšší môže indikovať akútnu toxoplazmózu
Pri podozrení na akútnu infekciu je potrebné výsledok KFR hodnotiť v párových vzorkách séra odobratých s odstupom 10 – 15 dní. Štvornásobný vzostup titra protilátok v párových vzorkách je prejavom akútnej infekcie (za predpokladu, že prvá vzorka bola odobratá v počiatočnej fáze ochorenia). Vysoké titre protilátok v párových vzorkách poukazujú na nedávnu alebo stále prebiehajúcu infekciu.
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.