Antibiotká (Vankomycín)

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Vankomycín je glykopeptidové antibiotikum, ktoré pôsobí tak, že inhibuje syntézu proteínov v baktériách. Používa sa na liečbu ochorení spôsobených grampozitívnymi baktériami, napríklad Staphylococcus aureus a niektorými fakultatívne anaeróbnymi gramnegatívnymi baktériami.
Cena za 1 vyšetrenie
14,90 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Monitorovanie adekvátnosti koncentrácie počas liečby vankomycínom (terapeutické monitorovanie hladiny vankomycínu) – predovšetkým pri zmenách dávky, pri známkach toxicity (ototoxicita a nefrotoxicita), pri patofyziologických zmenách ovplyvňujúcich elimináciu vankomycínu a pri súčasnom podávaní nefrotoxických liekov (amfotericín B, cefalosporíny, furosemid, vankomycín, blokátory kalciových kanálov, cyklosporín A, nesteroidové analgetiká).
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 007; 010; 011; 013; 020; 025; 031; 037; 049; 051; 056; 060; 063; 065; 068; 069; 106; 107; 108; 109; 125; 155; 156; 163; 226; 331; 332; 323; 329

Indikácia Union

001; 002; 003; 007; 010; 011; 013; 020;012; 025; 031; 037; 049; 051; 056; 060; 063; 065; 068; 069; 106; 107; 108; 109; 125; 156; 163; 226; 332

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
Terapeutický rozsah vankomycínu je 30 až 40 μg/ml (20,7 – 27,6 μmol/l) pri vrcholovej koncentrácii a 5 – 10 μg/ml (3,45 – 6,9 μmol/l) pri minimálnej hladine. Toxicita sa môže vyskytnúť v prípade, že hladina vankomycínu v sére prekročí 80 μg/ml (55,2 μmol/l). Pri hladine vyššej než 80 μg/ml (55,2 μmol/l) je vankomycín potenciálne nefrotoxický a ototoxický. Normálny biologický polčas vankomycínu je približne 6 hodín, ale klírens lieku závisí od funkcie obličiek. U pacientov s narušenou funkciou obličiek je potrebné monitorovať hladinu vankomycínu v sére a upraviť dávkovanie podľa individuálnych potrieb. Vzhľadom na ototoxicitu vankomycínu je takisto dôležité monitorovať jeho hladinu u pacientov užívajúcich iné ototoxické antibiotiká.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Na monitorovanie hladiny sa spravidla vykonávajú dva odbery na 3. deň po nasadení vankomycínu. Reziduálna koncentrácia (trough) – odber treba urobiť 0 – 30 min. pred podaním dávky. Vrcholová koncentrácia (peak) – odber sa urobí 30 – 60 min. po ukončení i.v. podania. Poznámka: krv sa nesmie odoberať z rovnakého miesta, na ktorom bol podaný liek, odporúča sa odber z inej periférnej žily. Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 8 hodín. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C, stabilné 6 mesiacov.
Referenčné rozpätie
0,67 – 90,0 µg/ml
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.