APTT

Metóda
Hemokoagulácia
Význam stanovenia
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT) je test vyšetrenia hemokoagulácie, ktorý globálne sleduje aktivitu faktorov vnútorného koagulačného systému. Patrí medzi základné koagulačné skríningové vyšetrenia. Vykazuje vysokú citlivosť na deficit vnútorných faktorov VIII, IX, XI, XII, V, II a fibrinogénu (FI), prekalikreínu (PK) a vysokomolekulárneho kininogénu (HMWK). Vyšetrenie APTT je vykonávané samostatne alebo s ostatnými globálnymi testami ako je PT, a to v prípadoch krvácania nejasného pôvodu, tvorby podliatin, v prípade tromboembolických príhod, pri chronických chorobách pečene a pri akútnych stavoch, ako je disseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIC). V prípade trombotickej príhody alebo opakovaných spontánnych potratov sa vyšetrenie APTT môže použiť ako súčasť vyšetrenia na vylúčenie prítomnosti lupus antikoagulans alebo antikardiolipínových protilátok. APTT je súčasťou predoperačných vyšetrení, zvlášť v prípadoch, keď ide o zákrok spojený s rizikom väčších krvných strát alebo v prípadoch, keď má pacient v osobnej anamnéze krvácavé príhody. Úlohou je dopredu odhaliť sklony k zvýšenému krvácaniu.
Cena za 1 vyšetrenie
1,24 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Normálna hodnota APTT zvyčajne ukazuje na normálnu funkciu krvnej zrážanlivosti, ale nevylučuje mierne zníženie koagulačného faktora, rovnako ako miernu prítomnosť inhibítora. Ak nedostatok koagulačného faktora nedosiahne 30 – 40 %, zvyčajne nedochádza k predĺženiu APTT. Predĺžené APTT môže mať niekoľko príčin. Môže ísť o vrodený alebo získaný nedostatok koagulačných faktorov, prítomnosť špecifického alebo nešpecifického inhibítora alebo prítomnosť lieku s antikoagulačným účinkom. 1. Vrodený nedostatok koagulačného faktora, napríklad pri von Willebrandovej chorobe, hemofílii A a hemofílii B je charakterizovaný znížením faktora VIII, IX alebo faktora vW. Deficity ostatných koagulačných faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať výsledky APTT, sú zriedkavejšie. 2. Príkladom získaného nedostatku koagulačného faktora je nedostatok vitamínu K. Je vzácny, môže byť spôsobený extrémnymi diétami, poruchou vstrebávania (malabsorpcie) alebo dlhodobou antibiotickou liečbou. Ťažké ochorenie pečene spôsobuje predĺženie testov APTT aj PT, pričom PT býva predĺžené oveľa viac. 3. Nešpecifické inhibítory ako lupus antikoagulans (LA) a antikardiolipínové protilátky sa viažu na fosfolipidy na povrchu krvných doštičiek. Fosfolipidy sú dôležité v procese krvného zrážania. Nešpecifické inhibítory vyviažu fosfolipidy obsiahnuté v APTT reagencii a dôjde k predĺženiu APTT. Zvyčajne sa koriguje po pridaní nadbytku fosfolipidov alebo dilučným testom s jedom Russelovej zmije (dRVVT). 4. Špecifický inhibítor sa vyskytuje relatívne vzácne, ide o autoprotilátky cielene blokujúce určitý koagulačný faktor. Napríklad protilátky proti faktoru VIII sa môžu vytvoriť u hemofilikov, ktorí sú liečení substitučnou liečbou, alebo sa vytvoria spontánne (získaná hemofília) ako autoimunitné ochorenie. Špecifický inhibítor predĺži APTT, ktorého hodnotu nemožno korigovať normálnou plazmou. Často je príčinou závažného krvácania. 5. Antikoagulačná liečba – nefrakcionovaný heparín predlžuje APTT; nízkomolekulárny heparín APTT väčšinou nepredlžuje a dabigatran v antikoagulačnej dávke predlžuje APTT približne na dvojnásobok. 6. Iné – predĺžené APTT sa môže vyskytovať aj u leukémií, pri ťažkom krvácaní tehotných žien pred alebo po pôrode s rozvojom konzumpčnej koagulopatie a DIC. Skrátenie APTT môže byť spôsobené zvýšením hladiny koagulačného faktora VIII. Toto nastáva v rámci akútnej zápalovej reakcie pri výraznom poškodení tkaniva zápalom alebo poranením. Ide zvyčajne o dočasný stav, po odznení vyvolávajúcich príčin sa výsledok APTT vracia k normálu.
Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
3x za deň
Frekvencia VšZP
6x za deň
Interferencia

Pacienti by pred vyšetrením APTT a dRVVT nemali jesť stravu bohatú na obsah tukov. Nemožno spracovávať vzorky hemolytické, s viditeľnými zrazeninami a chylózne. V skúmavke musí byť zachovaný pomer krvi a antikoagulačného činidla 9 : 1. Ľudia s vysokým hematokritom majú predĺžené APTT. Kontaminácia heparínom predlžuje APTT (krv odoberaná z kanýl, ktoré sú uzavreté heparínovou zátkou). Zrazená vzorka vykazuje predlžené APTT (spotreba faktorov).

Použiteľnosť pre prax
Predoperačné vyšetrenie, skríning a vyšetrenie krvácavých stavov, patologické gravidity, recidivujúce aborty.
Je vhodný na monitorovanie liečby nefrakcionovaným heparínom (UFH) aj na monitorovanie liečby inhibítormi IIa (dabigatran). Zachytáva aj prítomnosť lupus antikoagulans alebo získaných inhibítorov koagulačných faktorov VIII a IX (získaná hemofília). Patologické predĺženie APTT môžu spôsobiť aj závažné pečeňové ochorenia, nedostatok vitamínu K.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na hemokoagulačné vyšetrenie (Vacutainer modrá – 3,8-percentný citrát; pomer krvi a činidla musí byť 9 : 1) Čas od odberu vzorky po dobu spracovania by nemal prekročiť 4 hodiny.
Pri transporte vzorky do laboratória treba plnú krv uchovávať pri teplote 15 – 25 °C. Po scentrifugovaní a odsatí plazmy musí byť vzorka v laboratóriu ihneď spracovaná. Ak nie je možné okamžité spracovanie, je potrebné odsatú plazmu čo najskôr zmraziť a uchovávať pri teplote -25 °C, stabilné je 1 mesiac.
Prípadné užívanie liekov ovplyvňujúcich koaguláciu treba napísať na žiadanku.
Referenčné rozpätie
0,8 – 1,2
- kritické hodnoty: > 3,0
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.