CRP, hs CRP

Metóda
Imunoturbidimetria
Význam stanovenia
CRP je typický zápalový proteín. Skladá sa z piatich identických neglykozylovaných podjednotiek, z ktorých každá je tvorená jedným polypeptidovým reťazcom s 206 AK a má molekulovú hmotnosť 23 kDa. Touto charakteristickou štruktúrou sa CRP zaraďuje do čeľade proteínov viažucich vápnik – tzv. pentraxínov. CRP sa syntetizuje v pečeni po indukovaní interleukínom 6. Za fyziologických okolností sa ho vytvorí približne 1 – 10 mg denne, zatiaľ čo u zápalových stavov to môže byť až 1 g.
Cena za 1 vyšetrenie
2,40 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Biologický polčas je 19 hodín, ale pri väzbe na príslušné ligandy sa skracuje. Po stimulácii dochádza k zdvojnásobeniu koncentrácie po 8 hodinách. Biologickou funkciou je schopnosť viazať sa na početné endogénne a exogénne ligandy, a tak urýchliť ich odstránenie z krvi a tkanív procesom opsonizácie. CRP môže aktivovať početné biologické systémy.
Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za deň
Frekvencia VšZP
2x za deň
Interferencia

Silne hemolytické a chylózne sérum, vysoká koncentrácia RF.

Použiteľnosť pre prax
CRP hs sa môže použiť ako marker rizika subklinickej aterosklerózy a prediktor koronárneho postihnutia. Je však potrebné vylúčiť inú príčinu zvýšenej koncentrácie CRP. Sérová koncentrácia CRP vyššia než 3 mg/l je spojená s troj- až štvornásobným rizikom infarktu myokardu a s dvojnásobným rizikom ischemickej cievnej mozgovej príhody v porovnaní s osobami, u ktorých bola hodnota CRP pod uvedeným limitom.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené 2 dni pri teplote 2 až 8 °C. Sérum je možné skladovať 1 mesiac pri teplote 4 – 8 °C, respektíve 1 rok pri teplote -20 °C. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu (ani do 1 mesiaca od odberu), je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
0 – 5 mg/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.