Digoxín

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Digoxín patrí k triede zlúčenín známych ako digitalisové glykozidy a ide o najčastejšie predpisovaný liek. Pre jeho použitie je dnes jednoznačnou indikáciou symptomatické chronické srdcové zlyhanie pri systolickej dysfunkcii ľavej komory s tachyfibriláciou predsiení. Digoxín posilňuje kontrakcie srdcového svalu a znižuje tep pomocou zlepšenia minútového výdaja srdca. Okrem toho sa liečba digoxínom indikuje aj vo väčšine prípadov fibrilácie a flutteru predsiení, bez ohľadu na to, či dochádza ku kongestívnemu zlyhaniu srdca (CHF).
Cena za 1 vyšetrenie
5,40 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Terapeuticky je digoxín účinný v rámci úzkeho rozsahu koncentrácie séra. Znalosť hladiny séra je dôležitá na stanovenie optimálnych dávok pre pacienta a na diagnostikovanie toxicity digoxínu. Toxické hladiny sa môžu dosiahnuť v prípade opakovaných dávok pri narušení funkcie obličiek, pretože 60 – 90 % digoxínu sa vylučuje močom v nezmenenej forme. Medzi ďalšie komplikácie, ktoré prispievajú k toxicite digoxínu, patria: • zmeny v gastrointestinálnej absorpcii, • zmeny v nerenálnom vylučovaní, • nepresný záznam o dávkach. Toxicita digoxínu je častou komplikáciou liečby digoxínom. U pacientov s CHF symptómy toxicity digoxínu často pripomínajú symptómy samotného CHF. Inými slovami, vysoké toxické hladiny digoxínu sa často podobajú na podterapeutickú úroveň, a tým komplikujú liečbu. Niektorí pacienti potrebujú alebo tolerujú dávky, ktoré sú pre iných pacientov vysokotoxické. Pacienti, u ktorých sa prejavujú toxické účinky, patria medzi starších, prípadne medzi pacientov s narušenou funkciou obličiek. Z tohto dôvodu sa každá hladina séra musí interpretovať s prihliadnutím na klinický stav pacienta.
Indikácia VšZP

001; 003; 006; 007; 025; 049; 060; 063; 065; 069; 125; 155; 156; 163; 332; 323

Indikácia Union

001; 003; 006; 007; 025; 049; 060; 063; 065; 069; 125; 155; 332

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za deň
Frekvencia VšZP
2x za deň
Interferencia

Vzorky určené na stanovenie digoxínu by sa mali odoberať 6 – 8 hodín po podaní lieku. Hemolyzované, lipemické a ikterické vzorky séra majú bezvýznamný vplyv na metódu. Od pacientov podrobujúcich sa liečbe vysokými dávkami biotínu (napríklad > 5 mg/deň) by sa nemali odoberať vzorky skôr než po 8 hodinách od posledného podania biotínu.

Použiteľnosť pre prax
Vyšetrenie hladiny digoxínu v sére sa využíva pri podozrení na predávkovanie digoxínom a pri pravidelnom monitorovaní hladiny digoxínu počas liečby.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 3 mesiace. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C, stabilné 6 mesiacov.
Referenčné rozpätie
1,03 – 2,57 nmol/l
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.