Mikroskopia

Metóda
Kultivácia: výter z pošvy sa naočkuje na štandardnú zostavu kultivačných pôd a kultivuje sa za aeróbnych podmienok v termostate pri 37 °C v normálnej atmosfére do druhého dňa. Pre selektívnu kultiváciu Gardnerella vaginalis a kvasinkových baktérií sa používajú špeciálne kultivačné médiá s časom kultivácie 48 hodín.
Mikroskopické vyšetrenie s farbením podľa Grama. V preparáte podľa Grama sa hodnotí prítomnosť typických G diplokokov, ich kvantita a prítomnosť PMN.
Kultivácia a mikroskopia pri podozrení na infekciu spôsobenú Neisseria gonorhoeae: biologický materiál sa pri podozrení na infekciu Neisseria gonorhoeae vyšetruje kultivačne a mikroskopicky. Kultivuje sa na špeciálnych pôdach aeróbnym spôsobom za zvýšenej tenzie CO2 (3 – 10 % CO2 v atmosfére) pri teplote 35 °C po dobu 48 – 72 hodín. Izolovaný bakteriálny kmeň sa identifikuje na základe svojich biochemických a antigénnych vlastností. V prípade nálezu N. gonorhoeae sa stanovuje antibiogram.
Cena za 1 vyšetrenie
3 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax
Pošvový sekrét zdravej ženy obsahuje 108 – 109/ml aeróbnych a fakultatívne anaeróbnych baktérií a rovnaké množstvo anaeróbov. Tieto údaje sú dôležité z aspektu správnej interpretácie výsledkov mikrobiologického vyšetrenia. Infekčné ochorenia môžu okrem obligátnych patogénov vyvolávať aj oportúnne mikroorganizmy, ktorých patogenita sa uplatní iba za určitých podmienok (napríklad porušenie ekologickej rovnováky indigénnej flóry). Preto musí byť mikrobiologická diagnostika pošvových infekcií komplexná a významnosť nálezov jednotlivých mikroorganizmov zhodnotená v spolupráci s gynekológom, respektíve dermatovenerológom.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Sterilným detoxikovaným vatovým tampónom sa za kontroly pošvovými zrkadlami odoberie sekrét zo zadnej pošvovej klenby. Tampón sa vloží do transportného média (AMIES).
Odobratý materiál sa transportuje do 2 hodín a uchováva sa pri izbovej teplote 18 – 25 °C.
Pri požiadavke na anaeróbnu kultiváciu musia byť pri odbere a transporte dodržané anaeróbne podmienky.

Pri podozrení na infekciu spôsobenú N. gonorhoeae je vzhľadom na vysokú citlivosť baktérií vhodné materiál priamo pri odbere naočkovať na kultivačnú pôdu (na požiadanie dodá laboratórium) a zabezpečiť okamžitý transport. Súčasne sa odporúča poslať sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopické vyšetrenie. Pri podozrení na bakteriálnu vaginózu sa tiež odporúča poslať sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopické vyšetrenie.
Referenčné rozpätie
negatívne – pôdy ostali sterilné, mikroskopia bez nálezu mikroorganizmov a leu
pozitívne – izolácia a/alebo mikroskopický dôkaz mikroorganizmov, leu
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.