Voľný beta-hCG

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón, ktorý sa bežne vyskytuje v krvi a moči len počas tehotenstva. Vylučuje ho tkanivo placenty počnúc od primitívneho trofoblastu – takmer od doby zahniezdenia – a slúži na podporu žltého telieska počas prvých týždňov tehotenstva. hCG alebo materiál podobný hCG produkujú aj rôzne druhy trofoblastickej a netrofoblastickej neoplázie. Intaktný hCG je molekula s veľkosťou 39 500 daltonov zložená z dvoch neidentických podjednotiek, alfa a beta, ktoré sú navzájom viazané nekovalentným spôsobom. Tieto podjednotky sa môžu vyskytovať aj vo voľnej, neviazanej forme. Biologickou aktivitou sa vyznačuje iba intaktný hCG. Podjednotka alfa-hCG je štruktúrne identická s podjednotkou alfa homologických glykoproteínových hormónov hypofýzy (luteinizačného hormónu, folikulostimulačného hormónu a hormónu stimulujúceho štítnu žľazu). Podjednotka beta-hCG je špecifická pre každý z týchto hormónov a zodpovedná za ich odlišné biologické aktivity. Beta-podjednotky hCG a luteinizačného hormónu sa však stavbou dosť podobajú, a preto sú aj biologické aktivity týchto dvoch hormónov v podstate podobné. Ako sa zistilo, stanovenie hodnôt voľného beta-hCG môže pomôcť pri diagnostikovaní a sledovaní nádorových ochorení (melanotické névy, choriokarcinóm) a určitých nádorov semenníkov, pri ktorých môžu byť pomery voľnej podjednotky beta k intaktnému hCG dosť vysoké. V niektorých prípadoch vylučujú nádory iba voľnú podjednotku beta-hCG a prakticky nemožno zistiť žiadny intaktný hCG. Stanovenie voľného beta-hCG má významné využitie pri skríningu Downovho syndrómu a iných chromozómových anomálií v prvom a druhom trimestri tehotenstva. Kombinácia stanovenia veku matky, hodnoty PAPP-A v sére a fetálneho šijového prejasnenia (NT) v prvom trimestri môže podstatne zvýšiť výpovednú hodnotu prenatálnaho skríningu v porovnaní so skríningom v druhom trimestri. Rôzni výskumníci udávajú s použitím tohto prístupu mieru zistenia Downovho syndrómu 85 až 90 %, pri 5-percentnej falošnej pozitivite.
Cena za 1 vyšetrenie
9,10 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • odhalenie včasnej eutopickej, ale najmä ektopickej tehotnosti, • stanovenie adekvátnosti hormonálnej produkcie pri vysoko rizikovej tehotnosti, • diagnostika nádorov trofoblastu a nádorov ektopicky produkujúcich hCG, • monitorovanie pacientov po liečbe nádorov semenníkov, u ktorých je vysoké riziko vzniku kontralaterálneho nádoru.
Indikácia VšZP

Hormón: 001; 007; 008; 009; 010; 012; 017; 019; 025; 043; 047; 062; 064; 109; 153; 229; 289; 302; 319; 322; 591; 323. Onkomarker: podľa podmienok IO pre onkomarkery.

Indikácia Union

Podľa podmienok uvedených v dokumente „Onkomarkery", zverejnenom na webovej stránke Union zdravotnej poisťovne, a.s., www.union.sk

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za štvrťrok
Frekvencia VšZP
2x za štvrťrok
Interferencia

Analytické interferencie nie sú popisované.

Použiteľnosť pre prax
Zvýšené hodnoty: cysta vaječníkov, endometrióza, enteritída, vredová choroba dvanástnika, respektíve žalúdka, kolitídna ulceróza, nádory hrubého čreva, pečene, pľúc, pankreasu, prsníkov, seminóm, teratóm vaječníka alebo semenníka, chorionepitelióm, mola hydatidosa, choriokarcinóm, tehotenstvo (aj mimomaternicové, progresia hodnôt v časovom meradle nemá dynamiku normálneho tehotenstva).
Znížené hodnoty: hroziaci potrat.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 20 – 25 °C, stabilné 24 hodín. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné chladiť pri teplote 2 – 8 °C (stabilné 2 dni), alebo zmraziť pri teplote -20 °C (stabilné 4 týždne).
Referenčné rozpätie
Vek
Bez vekového obmedzenia: 0,00 - 0,1 ng/ml

Týždeň tehotenstva
0. týždeň: 0,00 - 0,1 ng/ml
11. týždeň: 0,00 - 49,9 ng/ml
12. týždeň: 0,00 - 40,6 ng/ml
13. týždeň. 0,00 - 33,6 ng/ml
14. týždeň: 0,00 - 28,8 ng/ml
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.