Vyšetrenie KRAS

Metóda
Kvantitatívna PCR
Význam stanovenia
KRAS – v plnom znení v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog – je gén umiestnený na chromozóme 12 (12p12.1). KRAS pozostáva zo 6 exónov, z ktorých sa väčšina prepisuje do mRNA matríc kódujúcich intracelulárny a membránou asociovaný KRAS proteín. Funkčný KRAS je ~22 kDa GTPáza, ktorá sa aktivuje na podnet partnerov intracelulárnych kaskád. V zdravých bunkách je KRAS aktivovaný reverzibilne v súlade s fyziologickými potrebami bunky a tkaniva. U patologicky pozmeneného KRAS je jeho enzymatická aktivita narušená, čo môže spôsobiť poruchu regulácie intracelulárnych signálových kaskád a následné nekontrolované množenie buniek. Vyšetrenie klinicky dôležitých somatických mutácii na našom pracovisku Histopatologia odhalí patologické zmeny na DNA úrovni, ktoré sa premietnu na KRAS proteín. Pre onkologických pacientov s vyšetreným mutačným KRAS statusom je indikovateľná okrem chemoterapie a rádioterapie aj cielená biologická liečba.
Cena za 1 vyšetrenie
320 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
U pacientov s histologicky potvrdenou rakovinou kolorekta (CRC) je toto nadstavbové molekulárne vyšetrenie súčasťou komplexnej diagnostickej analýzy. Predpokladá sa, že vyšetrenie mutačného statusu KRAS bude indikované aj pre širšie spektrum solídnych tumorov. Na základe tohto výsledku sa budú selektovať pacienti s najpravdepodobnejšou odpoveďou na cielenú biologickú liečbu.
Indikácia VšZP

019

Indikácia Union

019;029;062

Indikácia Dôvera

062,019,319,219,350

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
3x za 12 mesiacov
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Nereprezentatívne tkanivo, < 10 % tumorových buniek v FFPE reze a nedostatočné množstvo materiálu.

Použiteľnosť pre prax
Pre onkologických pacientov s vyšetreným mutačným KRAS statusom je okrem chemoterapie a rádioterapie indikovateľná aj cielená biologická liečba.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Reprezentatívne tkanivo suspektného nádorového ložiska je po chirurgickom zákroku doručené v natívnom alebo formalínom fixovanom stave na naše histopatologické pracoviská. Patológom vyselektované časti tkaniva sa spracujú do parafínových blokov (FFPE). Rezy z FFPE sa použijú na diferenciálnu diagnostiku vrátane molekulárneho vyšetrenia KRAS.
Alternatívne prijímame aj FFPE rezy v hrúbke 5 μm v Eppendorfovej skúmavke spolu s hematoxylín-eozínovým preparátom. Zo štandardne veľkých excízií sú vhodné FFPE rezy v počte najmenej 2 a z endoskopických vzoriek v počte viac ako 7 kusov.
Referenčné rozpätie
• KRAS status: wild-type (nemutovaný).
• KRAS status: mutovaný – vyšetrované spektrum mutácii: exón 2 (kodón 12 – p.G12A/C/D/R/S/V a kodón 13 – p.G13A/C/D/R/S/V) a exón 3 (kodón 61 – p.Q61E/K/L/P/R a p.Q61H pre c.183A>C a c.183A>T) a budeme aktualizovať podľa aktuálnych smerníc
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.