Centrálne laboratórium – JUH

Centrálne laboratórium – JUH v Nových Zámkoch má viacero špecifík. Je naším jediným centrálnym laboratóriom v rámci fakultnej nemocnice, nerobí klinickú mikrobiológiu a realizuje viacero špecifických vyšetrení pre celú sieť Alpha medical. Ročne v ňom zrealizujeme vyše 1,5 milióna biochemických vyšetrení. Pre celú sieť tu vyšetrujeme ceruloplazmín a meď v sére, ako aj elektroforézu bielkovín vrátane imunoelektroforézy a voľných reťazcov kappa a lambda.

História

Spoločná história laboratória v Nových Zámkoch a spoločnosti Alpha medical sa začala písať v roku 2008, keď firma akvirovala malú sieť laboratórií BIO-RTG od spoločnosti Intes. Jedným z pracovísk bolo práve Laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Nových Zámkoch. Keď sa v roku 2010 robila nová organizačná štruktúra laboratórií, toto pracovisko bolo „povýšené“ na Centrálne laboratórium – JUH. Dôvodom bola veľkosť laboratória – čo do priestoru i do počtu spracovaných vzoriek – a potreba pokryť a centralizovať vysoko špecializované vyšetrenia, o ktoré bol v regióne záujem. Satelitné laboratórium v Komárne a ďalšie postupne akvirované pracoviská v Nitre, Šali a v Želiezovciach si zodpovedne plnia úlohu regionálnych poliklinických laboratórií.

Výsledok elektroforézy bielkovín u 30 pacientov. Zahustenie vľavo dole znamená, že u pacienta č. 3 je prítomný monoklonálny imunoglobulín. Podozrivý nález je aj u pacienta č. 7. Ostatní sú negatívni. U pacienta č. 3 a 7 sa teda vyšetrí aj imunoelektroforéza na potvrdenie diagnózy.

Imunoelektroforéza je už špecifickejšie vyšetrenie. Na fólii vidíme výsledky 9 pacientov, u ktorých je v prvom stĺpci výsledok elektroforézy a nasleduje kvalitatívne stanovenie IgG, IgA, IgM a voľných reťazcov kappa a lambda.

Zameranie laboratória

CL – JUH poskytuje vyšetrenia v 2 odboroch laboratórnej diagnostiky: klinická biochémia a hematológia a transfuziológia. Spolu s CL – STRED v Ružomberku realizuje pre celú sieť Alpha medical elektroforézu bielkovín zo séra, avšak ako jediné pracovisko v sieti vyšetruje aj imunoelektroforézu a voľné reťazce kappa a lambda.

Elektroforéza bielkovín a imunoelektroforéza sú pomerne bežné vyšetrenia, ktoré majú význam v diagnostike mnohopočetného myelómu, teda v diagnostike tvorby monoklonálnych gamapatií. Pri podozrení na pozitívny výsledok elektroforézy sa následne realizuje aj imunoelektroforéza na potvrdenie diagnózy. Ak je pozitivita potvrdená imunoelektroforézou, následne sa kvantitatívne stanoví hladina voľných reťazcov kappa a lambda v sére a v moči. Toto je už vysoko špecializované vyšetrenie, ktoré sa bežne nevykonáva a pre celú sieť Alpha medical ho realizuje práve CL – JUH v Nových Zámkoch. Dôvod je jednoduchý. S týmito vyšetreniami musí mať diagnostik aj istú rutinnú skúsenosť a zároveň tu bol o ne veľký záujem. Na základe koncentrácie voľných reťazcov – ako klesajú alebo stúpajú – potom lekár udržiava alebo modifikuje liečbu.

Okrem týchto vyšetrení je v CL – JUH centralizované aj stanovenie ceruloplazmínu a medi v sére. Stanovenie ceruloplazmínu má význam napríklad pri diagnostike Wilsonovej choroby. Zníženú hladinu v sére nachádzame u 80 – 90 % pacientov, 5 – 15 % pacientov má len ľahko zníženú alebo normálnu hladinu ceruloplazmínu. Znížená hladina môže byť aj pri hepatitíde, podvýžive, hypokuprémii a vzácne aj pri aceruloplazminémii. Zvýšené hladiny ceruloplazmínu sa môžu vyskytnúť v tehotenstve, po aplikácii estrogénov a pri zápaloch. Meď v sére je z 90 až 95 % viazaná na ceruloplazmín, a preto s jeho poklesom klesá aj hladina medi. Zároveň sa zvyšuje hladina tzv. voľnej neceruloplazmínovej medi.

Klientela

Po akvirovaní laboratória v roku 2008 sme prirodzene prevzali klientelu fakultnej nemocnice, ktorej poskytujeme služby nonstop – 24 hodín, 7 dní v týždni – v pohotovostnom laboratóriu. Zároveň sme prebrali ambulantný sektor v Nových Zámkoch a v okolí, ktorý sa odvtedy ešte rozrástol.

Ak je prítomnosť Kappa alebo Lambda reťazcov potvrdená elektroforézou, následne sa kvantitatívne stanoví ich hladina v sére alebo v moči na prístroji SPAPLUS.

Technické vybavenie

Laboratórium disponuje najmodernejším technologickým vybavením a automatizovanými analyzátormi od takých gigantov, ako sú Siemens, Roche, Binding Site, Sysmex a ďalší. Základom biochemickej a hematologickej diagnostiky sú prístroje ADVIA 1800 a ADVIA 2120. ADVIA 1800 analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov. Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automatický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC/diff). Sysmex CA-1500 je plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňujúci rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogénnej a imunologickej metóde. ROCHE Cobas e601 je plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov. Okrem toho disponujeme prístrojom SPAPLUS od spoločnosti Binding Site, na ktorom realizujeme vysoko špecializované stanovanie hladiny voľných reťazcov kappa a lambda v sére a v moči.

Akreditácia

CL – JUH v Nových Zámkoch bolo v roku 2009 akreditované Českým inštitútom pre akreditáciu. V roku 2012 bolo pracovisko akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa medzinárodnej normy kvality pre medicínske laboratóriá ISO 15189: 2012. Význam akreditácie spočíva najmä v nárokoch kladených na dôkladnejšie sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza), ktoré sú podrobne zdokumentované. Výhod je však oveľa viac. Akreditácia je zárukou kvalitného systému internej a externej kontroly, kvality prístrojov validovaných servisnými a metrologickými autoritami a – samozrejme – kvalifikovaného personálu.

Pohotovostné laboratórium poskytuje služby fakultnej nemocnici nonstop – 24 hodín, 7 dní v týždni.

VIZITKA PRACOVISKA


Názov a miesto pracoviska

Centrálne laboratórium – JUH

Alpha medical, s. r. o.

Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky


Zameranie

Poskytovanie laboratórnej diagnostiky v odbore klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.


Satelitné laboratóriá

Nitra, Šaľa, Komárno, Želiezovce


Personál pracoviska (spolu)

 • špecializovaný alebo zdravotnícky laborant: 13
 • laboratórny diagnostik: 3
 • administratívny pracovník: 3
 • sanitár: 1
 • ekonomický pracovník: 1

Ročný objem spracovaných vzoriek a realizovaných vyšetrení (za rok 2015)

 • klinická biochémia: 334 000 vzoriek a 1 560 000 vyšetrení
 • hematológia a transfuziológia: 57 000 vzoriek a 69 000 vyšetrení
 • elektroforéza bielkovín: 3 800 vyšetrení
 • imunoelektroforéza: 2 300 vyšetrení
 • voľné reťazce kappa a lambda: 2 300 vyšetrení
 • voľné reťazce kappa a lambda v moči: 450 vyšetrení

Špecifiká laboratória (spolu)

Laboratórium realizuje pre celú sieť Alpha medical elektroforézu bielkovín zo séra vrátane imunoelektroforézy a vyšetrenia voľných reťazcov Kappa a Lambda. Takisto pre celú sieť vyšetruje aj stanovenie ceruloplazmínu a medi v sére.


Spád (spolu)

Laboratórium poskytuje diagnostiku pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky, 10 polikliník a medicínskych centier a pre viac než 400 ambulantných lekárov.

 

Záver

Centrálne laboratórium – JUH v Nových Zámkoch je najväčším poskytovateľom rutinnej biochemickej a hematologickej diagnostiky nielen v rámci fakultnej nemocnice, ale aj v regióne. Zároveň ponúka špecializované vyšetrenia, ktoré sú našou reakciou na požiadavky nemocničných i ambulantných lekárov nielen v okolí Nových Zámkov, ale aj na celom Slovensku. Máme záujem naďalej prehlbovať spoluprácu s lekármi a vzhľadom na ich potreby rozširovať paletu klinicky významných vyšetrení, a to pri zachovaní vysokej kvality v prospech lekárov i pacientov.

Hodnotenie článku

inVitro 2/2016

Otorinolaryngológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 2/2016 Otorinolaryngológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro